UZŅĒMĒJDARBĪBAI

Aktuālā informācija Griškānu pagasta esošajiem un topošajiem uzņēmējiem

VAR PIETEIKTIES PLATĪBU MAKSĀJUMIEM. IESNIEGUMUS LAD PALĪDZ AIZPILDĪT UN IESNIEGT ARĪ PA TĀLRUNI

No šā gada 8.aprīļa līdz 15.jūnijam Lauku atbalsta dienesta klienti Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) var pieteikties platību maksājumu saņemšanai, aizpildot Vienoto iesniegumu.

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, dienests ir veicis izmaiņas klientu apkalpošanas darbā. Klientiem šobrīd nav iespējams saņemt klātienes konsultācijas un klātienes palīdzību. Visu nepieciešamo atbalstu klientiem dienests sniedz pa tālruni – šādi iespējams saņemt ne tikai konsultācijas, bet dienesta darbinieki tālruņa sarunas laikā klienta vietā var aizpildīt un iesniegt Vienoto iesniegumu.

Dienesta speciālisti līdz šā gada 8.maijam pa tālruni sazināsies ar tiem klientiem, kuriem iepriekšējā gadā bija nepaciešama klātienes palīdzība iesniegumu aizpildīšanā, lai noskaidrotu, vai palīdzība nepieciešama arī šogad. Šāda palīdzība tiks sniegta tikai tiem klientiem, kuri paši nevar aizpildīt iesniegumu EPS.

Vienotais iesniegums pa tālruni tiek aizpildīts, pamatojoties uz 2019.gada atbalsta iesnieguma datiem un klienta pa tālruni sniegto informāciju par izmaiņām tajos. Dienesta darbinieki ar klientu pārrunā aizpildītā Vienotā iesnieguma saturu, t.i., deklarēto lauku skaitu, kopējo pieteikto platību, deklarētos kultūraugus un to platības, pieteiktos atbalsta veidus. Klienta pa tālruni izteiktais mutvārdu iesniegums ir pamats Vienotā iesnieguma iesniegšanai. Saruna ar klientu tiks ierakstīta un būs kā apliecinājums datu pareizībai. Pirms iesnieguma aizpildīšanas, dienesta specialisti pārliecināsies par klienta identitāti.

Ja klients piesakās akcīzes degvielas saņemšanai, tad arī šo iesniegumu dienesta speciālisti palīdz aizpildīt un iesniegt attālināti pēc sarunas ar klientu.

Dienests atgādina! Ja lauksaimnieks jau ir aizpildījis informāciju Vienotajā iesniegumā līdz platību sezonas sākumam (no 14.februāra varēja pildīt “Provizorisko iesniegumu”), tad šis iesniegums tagad ir jāiesniedz EPS.

Konsultācijas par pieteikšanos platību maksājumiem var saņemt pa tālrunu 67095000.

Informatīvais materiāls platību maksājumu saņemšanai 2020.gadā ir pieejams dienesta mājaslapā izvēlnē “Platību maksājumi” – “Rokasgrāmatas un veidlapas”.

LAD KLIENTUS PA TĀLRUNI APKALPO DARBA DIENĀS NO PLKST. 7.00 LĪDZ 20.00

Lauku atbalsta dienests no 2020.gada 2.marta uzsāk jaunu pieeju klientu apkalpošanā. Klientiem darba dienās ir iespēja sazināties ar klientu apkalpošanas speciālistiem pa tālruni 67095000 ārpus standarta laika -  no plkst.7.00 līdz plkst.20.00.

Šī ir iespēja noskaidrot atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem klientiem ērtākā laikā, jo nereti darba dienas gaitā lauksaimnieki, mežsaimnieki un zivsaimnieki aktīvi strādā savās saimniecībās un uzņēmumos.

IZLUDINĀTS LEADER PROJEKTU KONKURSS UZŅĒMĒDJDARBĪBAI

Rēzeknes rajona kopienu partnerība izsludināja LEADER projektu konkursu uzņēmējdarbības atbalstam. LEADER finansējumu var saņemt pamatlīdzekļu iegādei, būvdarbiem, kā arī produkta vai pakalpojuma atpazīstamības veicināšanai (sk.pielikumu) un partnerības mājaslapu www.rezeknespartneriba.lv.

IKGADĒJĀS NOTĀRU DIENAS

26. un 27. februārī, notiks kārtējās Notāru
dienas. Tajās ikvienam būs iespēja saņemt bezmaksas konsultāciju
par sev svarīgiem jautājumiem pie jebkura Latvijas zvērināta
notāra. Konsultācijas būs pieejamas arī on line
www.latvijasnotars.lv, jautājumus notāriem varēs uzdot arī
dažādu radio un TV raidījumu ēterā, kā arī tiešsaistes
diskusijā Facebook. Vairāk skat. zīmējumu pielikumā (varat to
izmantot, ja nepieciešams publikācijai).

Šī gada Notāru dienu tēma - nākotnes pilnvarojums. Tas ir
dokuments, ar kura palīdzību iespējams dot norādījumus rīcībai
attiecībā uz savām vēlmēm un vajadzībām brīdim, kad cilvēks
pats to pēkšņi nespēj. Tādas situācijas var būt, piemēram, pēc
insulta, komas dēļ pēc negadījuma u.tml.

Par visu vairāk - pielikumā un https://ej.uz/notarudienas2019LV.

NO 2019. GADA 1. JANVĀRA BŪS OBLIGĀTA BŪVNIECĪBAS ELEKTRONISKĀS SISTĒMAS LIETOŠANA

Latvijā tiek ieviesta būvniecības ieceres elektroniskā iesniegšana un saskaņošana. Tas nozīmē ne tikai papīra dokumentu aizstāšanu, bet arī procesa paātrināšanu, jo Būvniecības informācijas sistēmā izveidotajā platformā iespējamas visas nepieciešamās darbības, lai nokārtotu saskaņojumus un saņemtu atļauju būvdarbu veikšanai.

 

Digitālā platforma paredzēta būves pārraudzībai visā tās dzīves ciklā. Digitalizēta būvniecības procesa un ēkas ekspluatācijas uzraudzība.

 

Jebkurš iedzīvotājs, kurš vēlēsies uzsākt jebkādu būvniecības ieceri – pārbūvēt savu māju vai remontēt savu dzīvokli, vai arī uzņēmējs, kurš vēlas īstenot investīciju projektu, realizēt kādu būvniecības ieceri, būvniecības ieceres dokumentācijas iesniegšanu, saskaņošanu varēs veikt attālināti. Būvniecības digitālā platforma nodrošina savienojumu visiem būvniecības procesa dalībniekiem, vai tie būtu būvniecības pasūtītāji vai būvprojekta īpašnieki, arhitekti, būvinženieri, būvvaldes, dažādu komunikāciju turētāji.

 

Kopš 2018. gada jūlija Būvniecības informācijas sistēmu (BIS) www.bis.gov.lv funkcionalitāte – būvniecības ieceres e-saskaņošana – rada iespēju iesniegt būvniecības ieceres dokumentus elektroniski, tādējādi atvieglojot šo procesu gan projektēšanas nozares uzņēmējiem, gan arī iedzīvotājiem.

 

Elektroniskās sistēmas lietošana obligāta būs no 2019. gada 1. janvāra, kad visiem būvniecības dalībniekiem dokumenti būs jāievada elektroniski.

 

Sistēmā darbosies arī arhīva funkcija. Dokumenti par būvniecības projektu saglabāsies un krāsies sistēmā, līdz ar to lietotājiem būs pieeja visai informācijai no būvvaldēm, institūciju saskaņojumiem.

 

Būvniecības informācijas sistēma sadarbosies ar 15 citām valdības sistēmām – zemesgrāmatu un citām, kuru informācija, piemēram, datubāzu kartogrāfiskie materiāli, nepieciešama, lai saņemtu būvatļauju.

 

Lai uzsāktu izmantot sistēmu, ikviens iedzīvotājs var ieiet vietnē www.bis.gov.lv. Augšējā kreisajā stūrī ir norāde “Būvniecības darba vieta”, kurā var pieslēgties savam kontam. Autorizēties iespējams ar jebkuru rīku, ko piedāvā portāls “Latvija.lv” (internetbanka, e-paraksts).

 

Ja būvniecības process nosaka, ka ir nepieciešams piesaistīt speciālistu, piemēram, projekta izstrādei, arī šādu pilnvarojumu iespējams sniegt sistēmā.

Ja cilvēks nezina, kādi iesniegumi nepieciešami, sistēmā ir izstrādāts vednis. Atbildot uz tajā uzdotajiem jautājumiem, ar vedņa palīdzību nonāksiet līdz atbilstošajai iesnieguma veidlapai.

 

Visa komunikācija notiks sistēmā, kurā lietotājs varēs sekot līdzi, kurā stadijā pašreiz ir viņa būvniecības lieta. Vai tā ir izskatīšanā, vai varbūt ir saņemts kāds paziņojums no būvvaldes vai no tehnisko noteikumu izdevējiem.

 

Būvvalde strādās kā izglītojoša, konsultējoša, kontrolējoša iestāde.

 

2015. gada 28. jūlija noteikumi Nr. 438 “Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi” nosaka dokumentu iesniegšanas kārtību, saturu un tajā iekļautās informācijas aprites kārtību.

 

Seminārs projektētājiem un ieceres ierosinātājiem par Būvniecības informācijas sistēmas uzlaboto funkcionalitāti “Būvniecības ieceru un būvprojektu izskatīšana un saskaņošana”

Inga Aleksandroviča, Rēzeknes novada pašvaldības Būvvaldes vadītāja

GRIŠKĀNU PAGASTA PĀRVALDES PAZIŅO PAR IZMAIŅĀM NORĒĶINU KONTOS

Rēzeknes novada pašvaldības Griškānu pagasta pārvalde paziņo, ka saskaņā ar 2018.gada 18.oktobra Rēzeknes novada domes lēmumu “Par Rēzeknes novada pašvaldības pagasta pārvalžu reorganizāciju” ar 2019.gada 1.janvāri reorganizācijas rezultātā tika izveidota:

       Rēzeknes novada pašvaldības  iestādes “Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienība Griškānu pagasta pārvalde  ar vienoto registrācijas Nr.40900027411,  Centrālā iela  27, Sprūževa, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4641.

       Vēršam uzmanību, ka   2018.gada 21. decembrī tiks slēgts Griškānu pagasta pārvaldes esošais norēķinu konts LV68PARX009380040001, no 2019.gada 01.janvāra  norēķiniem ar pašvaldību  lūgums izmantot jaunu pašvaldības nosaukumu, reģistrācijas Nr. 40900027411 un  AS  SWEDBANK norēķinu kontu LV84HABA0551046070789.

AICINA UZ PIEREDZES APMAIŅAS BRAUCIENU TOPOŠOS UN ESOŠOS UZŅĒMĒJUS

Izglītības – uzņēmējdarbības kontaktpunktu komercdarbības speciālisti aicina uz pieredzes apmaiņas braucienu topošos un esošos uzņēmējus, lai smeltos pieredzi no veiksmīgiem uzņēmējiem Rēzeknes novadā.

Pieredzes apmaiņas brauciens notiks 7. decembrī. Braucienam lūdzam pieteikties līdz 4. decembrim – sūtot e-pastu uz sanita.zunda@rezeknesnovads.lv vai zvanot pa tālruni 25740422.

Programmā:

Biškopības saimniecība “Dzipšļu medus” – saimniecībā tiek iegūti populārie biškopības produkti – medus, šūnu medus, ziedputekšņi, bišu maize, vasks, propoliss. Taču papildus minētajiem tradicionālajiem biškopības produktiem “Dzipšļu medus” savā sortimentā ieviesis tādus vērtīgus jauninājumus kā atvākojumi medū un propolisa sedziņa. Pielietojot zinātnē un pētniecībā balstītu inovatīvu pieeju gala produkta radīšanā, saimniecības īpašnieks Žanis Jesko pats ir uzmeistarojis vairākas biškopības produkcijas iegūšanai nepieciešamās profesionālās iekārtas: saules vaska kausētava, dekristalizators, ziedputekšņu kalte, tvaika vaska spiede.

Viesu nams “Stikāni” – putnu vērošanas informācijas centrs. Savu pirmo sezonu viesu nams atklāja 2018. gada pavasarī. Viesu māju “Stikāni” apsaimnieko uzņēmums SIA “Dabas tūres”, kas piedāvā putnu vērošanu un citas dabas izziņas tūres gida – dabas speciālista pavadībā.

Viesu nams atrodas Orenīšu dīķu krastā un iekļaujas Lubāna mitrāja kompleksā, kas Eiropas un arī pasaules mērogā ir unikālā dabas teritorija. Te konstatētas 236 putnu sugas, no tām 87 ir Eiropā apdraudētas sugas. Savukārt vairāk kā 180 putnu sugas Lubāna mitrāju izvēlējušās kā ligzdošanas vietu. Pavasara migrācijas laikā Lubāna mitrājā vienlaicīgi uzturas ap 23 000 ūdensputnu.

Lauku sēta “Strautiņu mājas” – saimniece Sarmīte Stepiņa, kas ir pazīstama arī kā TV šova “Īstās latvju saimnieces” dalībniece, savā lauku sētā piedāvā dažādus tūrisma pakalpojumus. Kā viens no saistošākajiem piedāvājumiem ir pēc sentēvu receptēm gatavotu lauku labumu degustācija un jo īpaši lielu popularitāti ir iemantojušas Sarmītes gatavotās garšīgās putraimu asinsdesas. Interesanta aktīvās atpūtas iespēja ir lāzerbiatlons, ko var izmēģināt lauku sētas “Strautiņu mājas” lāzertag laukumā.

SIA “Puordare” – uzņēmuma īpašniece Ingūna Semule ir izveidojusi sociālo uzņēmumu, kura piedāvājumā ir savdabīgi pakalpojumi un ražojumi. Te ir pieejami sietspiedes pakalpojumi, papīra liešanas darbnīcas, bišu vaska drāniņu darbnīcas bērniem un jauniešiem, dažāda izmēra un veida maisiņi, kas šūti otrreizēji izmantojot audumus. Lielā mērā uzņēmuma darbības filozofija balstīta “Zero waste” pieejā, kas vērsta uz videi draudzīgu un ilgtspējīgu saimniekošanu.

Velga Sarmule – mājas kārumu – saldējumu un konditorejas izstrādājumu ar brendu „Cukurella” ražotāja. 2018. gadā Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra organizētajā konkursā “Laukiem būt” kategorijā “Lauksaimniecības produkcijas pievienotās vērtības radīšana (tai skaitā mājražošana un maza apjoma pārtikas pārstrāde)” Velgas biznesa ideja ieguva 1. vietu. Tāpat finansiālu atbalstu savas uzņēmējdarbības attīstībai Velga Sarmule šogad guva arī startējot nodibinājuma “Lauku ekonomikas attīstībai Rēzeknes novadā” projektu konkursā.

Sanita Zunda,
Izglītības – uzņēmējdarbības kontaktpunkta komercdarbības speciāliste

NVA AICINA DARBA DEVĒJUS LĪDZ ŠĪ GADA 5.DECEMBRIM PIETEIKTIES VAJADZĪGO DARBINIEKU APMĀCĪBAI

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) turpina pieņemt darba devēju pieteikumus vajadzīgo darbinieku apmācībai Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” pasākumā „Apmācība pie darba devēja”. Tā ir bezdarbnieka praktiskā apmācība, kas ilgst 6 mēnešus: darba devējs pats sagatavo sev vajadzīgo speciālistu, saņemot no NVA dotāciju.

Praktiskā apmācība ietver profesionālās kompetences apgūšanu, kas atbilst pirmā, otrā vai trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesionālajai kompetencei. Praktisko apmācību neorganizē nekvalificētos un mazkvalificētos darbos.

Pasākuma “Apmācība pie darba devēja” īstenošanai var pieteikties komersanti, pašnodarbinātās personas, kā arī biedrības vai nodibinājumi, izņemot politiskās partijas, ārstniecības iestādes un izglītības iestādes. Pieteikums vajadzīgā darbinieka praktiskai apmācīšanai darba devējam savā NVA filiālē jāiesniedz līdz šī gada 5.decembrim.

  

Darba devējam ir jāpiedāvā no jauna izveidota darba vieta, vai darba vietai jābūt vakantai vismaz četrus mēnešus pirms praktiskās apmācības uzsākšanas. Pēc praktiskās apmācības pabeigšanas bezdarbniekam vismaz trīs mēnešus jāturpina darbs pie tā paša darba devēja. 

Kā darba devēji var pieteikties?
1.solis
Jāaizpilda pieteikuma formu, kas atrodama NVA mājaslapā, un jāpievieno prasītā informācija.
2.solis
Aizpildīts pieteikums jāiesniedz vai jānosūta pa pastu tai NVA filiālei, kuras apkalpošanas teritorijā plānota praktiskā apmācība. Visu NVA filiāļu kontaktinformācija pieejama NVA mājaslapā

NVA filiāle līdz šī gada 5.decembrim pieņems darba devēja pieteikumu un pēcāk organizēs Aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisijas sēdi, kurā pieteikums tiks izskatīts un pieņemts lēmums apstiprināt vai atteikt darba devējam praktiskās apmācības īstenošanu. Par komisijas lēmumu NVA filiāle informēs darba devēju un, ja lēmums būs pozitīvs, aicinās piedalīties bezdarbnieku atlasē praktiskai apmācībai un slēgt līgumu par praktiskās apmācības īstenošanu.

Detalizētāka informācija par ESF projekta "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" pasākumu "Apmācība pie darba devēja", tā nosacījumiem un līdzfinansējumu izlasāma NVA interneta vietnes sadaļā “Darba devējiem”.

IZSLUDINĀTA PRETENDENTU PIETEIKŠANA KONKURSAM “RĒZEKNES NOVADA UZŅĒMUMS 2018″

Lai godinātu labākos Rēzeknes novada uzņēmējus, kuri veicina uzņēmējdarbības vides attīstību, nodarbinātību, teritorijas pievilcību un sabiedrisko aktivitāti, jau septīto gadu  Rēzeknes novada pašvaldība rīko konkursu “Rēzeknes novada uzņēmums”.

Pretendentus konkursam var pieteikt no 2018. gada 11. septembra līdz 11. oktobrim, iesniedzot aizpildītu pieteikuma anketu Rēzeknes novada pašvaldības sekretārei (17. kabinets, Atbrīvošanas alejā 95 A, Rēzeknē) vai jebkurā Rēzeknes novada pagasta pārvaldē. Pieteikumus var arī iesūtīt pa pastu ar norādi: „Konkursam „Rēzeknes novada uzņēmums””, adrese: Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95 A, Rēzeknē, LV-4601 vai sūtīt uz e-pastu: info@rezeknesnovads.lv, ar norādi „Konkursam „Rēzeknes novada uzņēmums”” un parakstot pieteikuma anketu ar drošu elektronisku parakstu. Konkursa pieteikuma veidlapa ir pieejama gan papīra formātā Rēzeknes novada pašvaldības administrācijā un pagastu pārvaldēs, gan elektroniski ŠEIT.

2018. gada 6. septembrī Rēzeknes novada domē apstiprināts jauns Rēzeknes novada pašvaldības konkursa „Rēzeknes novada uzņēmums” nolikums, kurā ir vairākas izmaiņas. Līdz ar to spēku zaudējis 2013. gada 6. jūnijā apstiprinātais konkursa nolikums.

Konkursa mērķis ir noskaidrot un godināt Rēzeknes novada uzņēmējus, kuri aktīvi darbojas novada teritorijā, veicinot uzņēmējdarbības vides attīstību, ražošanas teritoriju pievilcību, nodarbinātību, sabiedrisko aktivitāti, publisko un privāto sadarbību, darba vides pievilcību, nodrošinot novada uzņēmēju plašāku atpazīstamību, to ražotās produkcijas/pakalpojumu popularizēšanu.

Pieteiktie uzņēmumi tiks vērtēti desmit nominācijās:

1. Gada uzņēmums (rūpniecība, pakalpojumi);
2. Gada lauksaimniecības uzņēmums;
3. Gada tūrisma pakalpojumu sniedzējs;
4. Gada uzņēmums – novada „VIP” (vietējās identitātes produkts);
5. Gada amatnieks/mājražotājs;
6. Gada inovatīvu produktu/pakalpojumu ieviesējs;
7. Gada jaunais uzņēmums (lauksaimniecība/ rūpniecība/pakalpojumi);
8. Gada mecenāts;
9. Gada ģimenes uzņēmums;
10. Gada darba devējs.

Tiesības izvirzīt pretendentus Konkursam ir pagastu iedzīvotāju konsultatīvajām padomēm, citām institūcijām un iedzīvotājiem sadarbībā ar attiecīgā pagasta pārvaldi, iepriekš saņemot izvirzītā pretendenta piekrišanu. Nominācijā “Gada darba devējs” pretendenti tiek vērtēti atbilstoši VID datiem.

Konkursa pretendentu vērtēšanu veic Rēzeknes novada domes izveidota un apstiprināta vērtēšanas komisija, kas sastāv no sešiem cilvēkiem – viens Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas pārstāvis, viens Uzņēmēju konsultatīvās padomes pārstāvis, viens Rēzeknes novada domes deputāts, viens pagasta pārvaldes vadītājs, viens Attīstības plānošanas nodaļas speciālists un viens nodibinājuma „Lauku ekonomikas attīstībai Rēzeknes novadā” speciālists.

Lai noteiktu Konkursa uzvarētājus, vērtēšanas komisija apmeklē Konkursa pretendentus to saimnieciskās darbības veikšanas vietās. Vizītēs pie Konkursā pieteiktajiem pretendentiem piedalās arī Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists, kurš sagatavo publikācijas par pieteiktajiem uzņēmējiem un ievieto tās novada mājas lapā.

Nomināciju ieguvēji publiski pirmo reizi tiek paziņoti tikai pasākuma „Rēzeknes novada uzņēmēju diena” laikā, 19. martā.

Kontaktpersona: Daina Butlere, mob. +371 26543286, e-pasts: learn@rezeknesnovads.lv

Konkursa nolikums un pieteikšanās anketa

POTENCIĀLAJIEM INVESTORIEM PIEEJAMAS RĒZEKNES SEZ INVESTĪCIJU OBJEKTU TERITORIJAS

Līdz ar Rēzeknes pilsētas domes un Rēzeknes novada domes infrastruktūras attīstības projektu īstenošanu, potenciālajiem investoriem pieejamas investīciju objektu teritorijas Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) teritorijā. Kopumā ilgtermiņa nomai pieejami 8 investīciju objekti, tostarp divas ēkas un 6 neapbūvētas teritorijas, kas ir aprīkotas ar inženiertehnisko infrastruktūru.

Laika posmā no 2016. līdz 2020. gadam Rēzeknes pilsētas dome un Rēzeknes novada dome ar ES struktūrfondu atbalstu Rēzeknes SEZ teritorijā īsteno vairākus vērienīgus infrastruktūras attīstības projektus, kas paver iespējas turpmākai uzņēmējdarbības attīstībai un investīciju piesaistei. Projektu ietvaros tiek nodrošināta ceļu un inženiertehnisko komunikāciju rekonstrukcija, kā arī degradēto industriālo teritoriju revitalizācija.

Īstenojot šos projektus, potenciālajiem investoriem Rēzeknes SEZ teritorijā ir pieejami vairāki investīciju objekti ar nodrošinātu piekļuvi pievadceļam un inženiertehniskajām komunikācijām. Patlaban ilgtermiņa nomai Rēzeknes SEZ teritorijā ir pieejami 8 investīciju objekti. Tostarp divas ēkas – noliktavas-biroju ēka Atbrīvošanas alejā 155a-K1, Rēzeknē un ražošanas komplekss Viļakas ielā, Rēzeknē – un sešas neapbūvētas teritorijas Maskavas, Noliktavu, Komunāla, Zilupes ielās un Atbrīvošanās alejā. Plašāka informācija par investīciju objektiem, to novietojumu, platību, inženiertehnisko infrastruktūru, kā arī nomas nosacījumiem ir pieejama Rēzeknes SEZ mājaslapā: http://rsez.lv/index.php/atrasanas-vieta?region=rezekne#regionAnchor.

Tuvākajā laikā tiks noslēgti darbi vienā no vērienīgākajiem Rēzeknes SEZ teritorijā īstenotajiem infrastruktūras attīstības projektiem ražošanas kompleksa būvniecībai Viļakas ielā 1, Rēzeknē 6784 m2 platībā, kuru īsteno Rēzeknes pilsētas dome. Objekta nomnieks, kurš turpmāko trīs gadu laikā veiks ilgtermiņa ieguldījumus 3 500 000 eiro apmērā un radīs 95 jaunas darba vietas, tiek noteikts izsolē uz nomas tiesībām.

 

Attīstot uzņēmējdarbību un īstenojot ieguldījumu projektus šajās investīciju objektu teritorijās, investoriem ir iespēja saņemt arī Rēzeknes SEZ pieejamos atvieglojumus. Šobrīd Rēzeknes SEZ komercsabiedrībām ir pieejami nodokļu atvieglojumi līdz pat 55% apmērā no kopējām investīciju izmaksām: 80–100% atlaide nekustamā īpašuma nodoklim, kā arī 80% atlaide uzņēmuma nodoklim dividendēm.

Par Rēzeknes speciālo ekonomisko zonu:

Rēzeknes SEZ izveidota 1997. gadā, pamatojoties uz “Rēzeknes Speciālās ekonomiskās zonas likumu”. Šis likums nosaka Rēzeknes SEZ pārvaldīšanas un izmantošanas kārtību, prasības komercdarbības un ieguldījumu veikšanai, kā arī Rēzeknes SEZ pārvaldes funkcijas un uzdevumus.

Nodokļu atvieglojumu piemērošanas kartību brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās nosaka likums “Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās”. Rēzeknes SEZ reģistrētās kapitālsabiedrības var saņemt gan tiešās nodokļu atlaides (nekustamā īpašuma nodoklis, uzņēmumu ienākuma nodoklis), gan arī netiešo nodokļu atvieglojumus, veidojot Rēzeknes SEZ teritorijā brīvās zonas, kā arī veicot ieguldījumus. Nodokļu atvieglojumi Rēzeknes SEZ būs piemērojami līdz 2035. gada 31. decembrim.

Rēzeknes SEZ kopplatība ir 1155 ha, kas ietver Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes novada Vērēmu, Griškānu un Ozolaines pagastu administratīvo teritoriju. Ar Rēzeknes SEZ komercsabiedrības statusu 2018. gada sākumā darbojas 18 komercsabiedrības.

Papildus informācija:

Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde

Tālrunis: (+371) 2863 3550; e-pasta adrese info@rsez.lv; mājaslapa: www.rsez.lv

RĒZEKNES SEZ KOMERCSABIEDRĪBAS 2017. GADĀ PALIELINĀJUŠAS APGROZĪJUMU PAR 18% UN RADĪJUŠAS 47 JAUNAS DARBA VIETAS

Aizvadītajā gadā kopējais Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) komercsabiedrību apgrozījums ir sasniedzis 99,4 miljonus eiro un zonas komercsabiedrībās kopumā nodarbināti 899 strādājošie. 2017. gads Rēzeknes SEZ komercsabiedrībām ir bijis veiksmīgs, lielākajā daļā komercsabiedrību ir pieauguši apgrozījuma, nodarbināto skaita, eksporta un peļņas rādītāji.

Salīdzinājumā ar 2016. gadu, Rēzeknes SEZ komercsabiedrību apgrozījums pērn palielinājies par 18%, sasniedzot 99,4 miljonus eiro. Rēzeknes SEZ komercsabiedrības ar lielāko apgrozījumu – bērza saplākšņa ražotne “VEREMS” RSEZ SIA, koka granulu ražotne “NewFuels” RSEZ SIA un metālapstrādes uzņēmums SIA “LEAX Rēzekne” RSEZ. Savukārt lielākais apgrozījuma pieaugums 2017. gadā bija Rēzeknes SEZ komercsabiedrībās RSEZ SIA “LATSTAB”, kas divkāršoja savu apgrozījumu, sasniedzot 1,6 miljonus eiro, RSEZ “REDIUS” SIA, kas palielināja apgrozījumu par 44%, un SIA “LEAX Rēzekne” RSEZ, kura apgrozījums 2017. gadā sasniedza 18,9 miljonus eiro.

Rēzeknes SEZ komercsabiedrībās pērn palielinājies arī darba vietu skaits – 2017. gadā tas sasniedza 899 darba vietas, kas ir par 47 darba vietām vairāk nekā 2016. gadā. Pēdējo piecu gadu laikā Rēzeknes SEZ komercsabiedrības nodarbināto skaits kopumā ir pieaudzis par 26%. Lielākais darba vietu skaita pieaugums bija vērojams uzņēmumā SIA “LEAX Rēzekne” RSEZ, kas līdz ar darbības paplašināšanu Rēzeknes SEZ teritorijā radījis arī 36 jaunas darba vietas.

Kopējā Rēzeknes SEZ uzkrātā ilgtermiņa ieguldījuma summa 2017. gadā sasniedza 142 miljonus eiro. Savukārt pēdējos četros gados moderno tehnoloģiju ieviešanā un infrastruktūras attīstībā Rēzeknes SEZ komercsabiedrības ir investējušas vairāk nekā 41 miljonu eiro. Rēzeknes SEZ investēts gan vietējais, gan ārvalstu kapitāls. Kā lielākos Rēzeknes SEZ investorus iespējams minēt komercsabiedrības “VEREMS” RSEZ SIA, “NewFuels” RSEZ SIA, “Energy Resources CHP” RSEZ SIA un SIA “LEAX Rēzekne” RSEZ.

Rēzeknes SEZ komercsabiedrību darbības rādītāji par 2017. gadu apkopoti balstoties uz 19 komercsabiedrību iesniegtajiem pārskatiem. Kopumā Rēzeknes SEZ komercsabiedrības statuss patlaban piešķirts 18 komercsabiedrībām, tostarp RSEZ SIA “Alfa Lithium”, kas Rēzeknes SEZ komercsabiedrības statusu ieguva 2017. gadā un patlaban darbojas metālu un metālu rūdu vairumtirdzniecības nozarē.

Par Rēzeknes speciālo ekonomisko zonu:

Rēzeknes SEZ izveidota 1997. gada, pamatojoties uz “Rēzeknes Speciālās ekonomiskās zonas likumu”. Šis likums nosaka Rēzeknes SEZ pārvaldīšanas un izmantošanas kārtību, prasības komercdarbības un ieguldījumu veikšanai, kā arī Rēzeknes SEZ pārvaldes funkcijas un uzdevumus.

Nodokļu atvieglojumu piemērošanas kartību brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās nosaka likums “Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās”. Rēzeknes SEZ reģistrētās kapitālsabiedrības var saņemt gan tiešās nodokļu atlaides (nekustamā īpašuma nodoklis, uzņēmumu ienākuma nodoklis), gan arī netiešo nodokļu atvieglojumus, veidojot Rēzeknes SEZ teritorijā brīvās zonas, kā arī veicot ieguldījumus. Nodokļu atvieglojumi Rēzeknes SEZ būs piemērojami līdz 2035. gada 31. decembrim.

Rēzeknes SEZ kopplatība ir 1155 ha, kas ietver Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes novada Vērēmu, Griškānu un Ozolaines pagastu administratīvo teritoriju. Ar Rēzeknes SEZ komercsabiedrības statusu 2018. gada sākumā darbojas 18 komercsabiedrības.

Papildus informācija:
Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde
Tālrunis: (+371) 2863 3550; e-pasta adrese info@rsez.lv; mājaslapa: www.rsez.lv

SVARĪGS PAZIŅOJUMS POTENCIĀLAJIEM PROJEKTU IESNIEDZIĒJIEM LEADER PROJEKTU KONKURSA 5. KĀRTAS IETVAROS

Rēzeknes rajona kopienu partnerība informē, ka šī gada 17. janvārī Lauku atbalsta dienestā ir saskaņoti grozījumi, kas paredz projektu konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarinājumu līdz 22. februārim (iepriekš bija paredzēts 8. februāris), ņemot vērā izmaiņas atbalsta apmērā. Saskaņā ar izmaiņām viena projekta maksimālā attiecināmo izmaksu summa palielināta līdz 20 000 euro (sākotnēji bija noteikts 10 000 euro).

 

Lūdzam ņemt vērā minētās izmaiņas projektu izstrādes gaitā!

 

Plašāka informācija mājas lapā www.rezeknespartneriba.lv

Kontaktpersona:

Stratēģijas administratīvā vadītāja Ineta Elksne

(tālr. 64607183, e-pasts: info@rezeknespartneriba.lv).

AICINĀM UZŅĒMĒJUS PIETEIKTIES TIRDZIŅAM RĒZEKNES NOVADA DIENĀ

Arī šovasar 15. jūlijā Rēzeknes novada pašvaldība saviem iedzīvotājiem un viesiem ir sarūpējusi aizraujošus, ģimeniskus, izzinošām un sportiskām aktivitātēm piesātinātus svētkus – Rēzeknes Novada dienu. Plašajā pasākuma programmā savām interesēm atbilstošas aktivitātes atradīs ikviens. Rēzeknes Novada dienas ietvaros Ančupānu ielejā (kartodromā) notiks Amatnieku, mājražotāju, saimnieciskās darbības veicēju tirdziņš, kas parasti piesaista lielu svētku dalībnieku interesi. Tā kā tirdziņa mērķis ir piedāvāt un popularizēt tieši amatnieku un mājražotāju produkciju, tajā tiek aicināti piedalīties amatnieki, mājražotāji, tautas lietišķās mākslas studijas, eko un bio produkcijas ražotāji un tirgotāji, ēdināšanas pakalpojumu sniedzēji, brīvdabas aktīvās izklaides pakalpojumu sniedzēji pieaugušajiem un bērniem (bērnu atrakcijas, zirgu izjādes, lokšaušana u.tml.). Rīkotāji izvērtēs pretendenta atbilstību dalībai tirdziņā.

 

Lai svētki būtu krāšņāki, visi tirgotāji tiek aicināti attiecīgi noformēt tirdzniecības vietas, izmantojot dabiskus materiālus – rotājumus no meijām, pļavu ziediem u.tml. , kā arī pašiem apģērbā izmantot dažādus latviešu tautas tērpu elementus, būs atraktīvāko tirgotāju sumināšana

 

Pieteikumi tirdzniecībai tiek gaidīti līdz 2017. gada 7. jūlijam, iesniedzot aizpildītu iesniegumu, kas pieejams Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā vai tiek nosūtīts elektroniski pēc personas e-pasta pieprasījuma e-pasta adresē: learn@rezeknesnovads.lv . Fiziskai personai, kura nav reģistrējusi savu saimniecisko darbību, jāiesniedz apliecinājums, kas pieejams Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā vai tiek nosūtīts elektroniski pēc personas e-pasta pieprasījuma e-pasta adresē: learn@rezeknesnovads.lv . Aizpildīts iesniegums jāiesniedz elektroniski, sūtot uz e-pastu: learn@rezeknesnovads.lv vai arī personīgi Nodibinājuma LEARN telpās (Atbrīvošanas aleja 95C, Rēzeknē, tālr: 29678406). Pieņemšanas laiks katru darba dienu plkst. 9:00-16:00. Vecākās konsultantes prombūtnes laikā vērsties pie Rēzeknes novada pašvaldības sekretāres 17. kabinetā, tālr.: 64622238.

 

Tirdziņu organizē nodibinājums „Lauku ekonomikas attīstībai Rēzeknes novadā” (LEARN).

Please reload