Par nekustamā īpašuma nodokli Rēzeknes novada pašvaldībā 2021.gadam
Par nekustamā īpašuma nodokli Rēzeknes novada pašvaldībā 2021.gadamSaskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli”, informāciju par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru kārtējam taksācijas gadam pašvaldība paziņo nodokļa maksātājam vai viņa pilnvarotajai personai līdz taksācijas gada 15.februārim. Maksāšanas paziņojums tiek nosūtīts uz nodokļa maksātāja deklarēto dzīvesvietu (fiziskām personām), reģistrēto juridisko adresi (juridiskām personām), uz citu norādīto adresi, ja ir saņemts atbilstošs iesniegums. Maksāšanas paziņojums tiek nosūtīts uz e-pastu, ja nodokļu maksātājs ir pieteicies maksāšanas paziņojumu saņemšanai e-pastā, kā arī uz oficiālo e-adresi, ja nodokļu maksātājam tāda ir aktivizēta.

Maksāšanas paziņojums ir administratīvais akts, kuru, sūtot pa pastu, nav jānoformē kā ierakstītu pasta sūtījumu, un, sagatavojot to elektroniski, maksāšanas paziņojums ir derīgs bez amatpersonas paraksta. Maksāšanas paziņojumā ir ietverta informācija par nekustamo īpašumu, t.sk. nodokļa maksātāja numurs, nekustamā īpašuma kadastra numurs, nodokļa maksājuma apmērs, samaksas termiņi, informācija par nekustamā īpašuma nodokļa parādu vai pārmaksu. Maksāšanas paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokli var apstrīdēt viena mēneša laikā no saņemšanas dienas, iesniedzot rakstisku iesniegumu Rēzeknes novada pašvaldībā. Arī gadījumā, ja nodokļa maksātājs nav saņēmis maksāšanas paziņojumu līdz kārtējā gada 15.februārim, viņa pienākums ir mēneša laikā rakstveidā par to informēt Rēzeknes novada pašvaldību. Attiecīgi, ja nodokļa maksātājs nav deklarējis dzīvesvietu likumā noteiktajā kārtībā un nav paziņojis nodokļu administrācijai adresi, kurā viņš ir sasniedzams, nodokļa maksāšanas paziņojums netiek nosūtīts, bet nodokļa aprēķins stājas spēkā kārtējā taksācijas gada 22.martā. Savukārt paziņojumu par administratīvajiem aktiem saistībā ar nekustamā īpašuma nodokli, kas izdoti pēc taksācijas gada 15.februāra, pašvaldība izvieto savā tīmekļvietnē, norādot vietu, kurā nodokļu maksātājs ar to var iepazīties.

Nekustamā īpašuma nodoklis tiek aprēķināts par ēkām un zemi, un to var maksāt arī avansā, samaksājot visu aprēķināto summu līdz pirmajam maksājuma termiņam, vai pa daļām norādītajos termiņos. Maksājuma termiņi ir 31.marts, 15. maijs, 15. augusts un 15. novembris. Ja maksājums netiks veikts norādītajā termiņā, saskaņā ar likumu tiks aprēķināta nokavējuma nauda. Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanai par pamatu tiek ņemta īpašuma kadastrālā vērtība, ko aprēķina Valsts zemes dienests. Nekustamā īpašuma nodoklis tiek aprēķināts no nekustamā īpašuma nodokļa objekta kadastrālās vērtības pēc stāvokļa taksācijas gada 1.janvārī. Konkrētā nekustamā īpašuma objekta kadastrālo vērtību iespējams bez maksas uzzināt portālā www.kadastrs.lv.

Rēzeknes novada pašvaldība informē, ka, atbilstoši pašvaldības 2014. gada 16.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.45 „Par nekustamā īpašuma nodokli Rēzeknes novadā” (grozījumi 21.09.2017. Nr. 6 un 04.10.2018. Nr.18.), 2020. gadā Rēzeknes novada pašvaldības teritorijā nekustamā īpašuma nodokļa likme zemei ir 1,5% no zemes kadastrālās vērtības, nedzīvojamām būvēm – 1,5 % no būves kadastrālās vērtības, dzīvokļiem un dzīvojamām mājām (šajā kategorijā tiek uzskaitītas arī dārza mājiņas, jo dārza mājiņai, saskaņā ar būvniecības normatīviem, galvenais lietošanas veids ir dzīvojamā māja) – no 0,2 % līdz 1,5 % no būves kadastrālās vērtības.

Dzīvoklim vai dzīvojamai mājai, ja tajā kāda persona ir deklarējusi savu dzīvesvietu (uz 01.01.2021.), vai arī pats nodokļa maksātājs ir deklarējis savu dzīvesvietu Rēzeknes novada pašvaldības teritorijā (uz 01.01.2021.) un būves kadastrālās vērtība nav lielāka par 56 915 euro, tad nekustamā īpašuma nodokļa likme ir 0,2 % no dzīvojamās mājas kadastrālās vērtības. Savukārt dzīvoklim vai dzīvojamai mājai (izņēmums Dārza mājiņām līdz 40 m2), kurā neviena persona nav deklarējusi savu dzīvesvietu (uz 01.01.2021.) un arī pats nodokļa maksātājs nav deklarējis savu dzīvesvietu Rēzeknes novada pašvaldības teritorijā (uz 01.01.2021.), nekustamā īpašuma nodokļa likme ir 1,5 % no būves kadastrālās vērtības.

Dārza mājiņai ar kopējo platību līdz 40 m2, ja šajā mājiņā neviena persona nav deklarējusi savu dzīvesvietu (uz 01.01.2021.) un arī pats nodokļa maksātājs nav deklarējis savu dzīvesvietu Rēzeknes novada pašvaldības teritorijā (uz 01.01.2021.), nekustamā īpašuma nodokļa likme ir 0,6 % no būves kadastrālās vērtības.

Dzīvojamai mājai, kura ir reģistrēta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, bet kura nav nodota ekspluatācijā un tajā neviena persona nav deklarējusi savu dzīvesvietu (uz 01.01.2021.) un arī pats nodokļa maksātājs nav deklarējis savu dzīvesvietu Rēzeknes novada pašvaldības teritorijā (uz 01.01.2021.), nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinam var piemērot likmi 0,2 % no šīs būves kadastrālās vērtības, ja nodokļa maksātājs vērsīsies pašvaldībā un nodokļu administrācijā iesniegs spēkā esošu būvatļauju.

Nekustamā īpašuma nodoklis par dzīvojamo māju palīgēkām (izņemot individuālās garāžas) Rēzeknes novada pašvaldības teritorijā esošiem īpašumiem netiek aprēķināts.

Rēzeknes novada pašvaldībā nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem tiek piemēroti tikai likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktie atvieglojumi. Tie ir atvieglojumi politiski represētām personām, trūcīgām personām un daudzbērnu ģimenēm. Nodokļu administrācija informē, ka informācija par trūcīgajām personām un daudzbērnu ģimenēm tiek saņemta automātiski, ja attiecīgā valsts/pašvaldības iestāde ir piešķīrusi personai šo statusu. Gadījumā, kad pašvaldība nav piešķīrusi attiecīgo nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu, tad nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs tiek aicināts vērsties pašvaldībā, nekustamā īpašuma nodokļa administrācijā. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums trūcīgajām personām un daudzbērnu ģimenēm, pirmām kārtām tiek piešķirts uz dzīvojamo platību un tad attiecīgi uz dzīvojamās platības piekritīgo zemi. Tas nozīmē, ka personai īpašumā ir jābūt dzīvojamai platībai, un, ja personai īpašumā ir tikai zeme, nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums netiek piemērots. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanai politiski represētām personām, šīm personām pašvaldībā ir jāiesniedz iesniegums par atvieglojuma piešķiršanu (ja šāds iesniegums iepriekš nav sniegts), apliecinot, ka īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā (piemēram, iznomāts) un iesniegumam pievienojot politiski represētās personas apliecības kopiju.

Nomaksāt nekustamā īpašuma nodokli var pārskaitot maksāšanas paziņojumā norādītās nodokļa summas uz kādu no norādītajiem pašvaldības kontiem bankās. Veicot pārskaitījumu uz bankas kontu, ir jānorāda maksāšanas paziņojumā noteiktā informācija, lai veiktais maksājums tiktu korekti identificēts un samaksātā summa tiktu ieskaitīta atbilstošā nodokļa maksātāja uzskaites kontā. Veicot nodokļa samaksu ar internetbankas starpniecību, pašvaldība iesaka izmantot portālu www.epakalpojumi.lv vai www.latvija.lv pakalpojumus. Šajos portālos būs pieejami pašvaldību banku konti NĪN samaksai, kā arī nodokļa maksātājam automātiski tiek uzrādīta visa nodokļa nomaksai nepieciešamā informācija. Vienlaikus portālā www.epakalpojumi.lv nodokļa maksātāji var pieteikties atgādinājumam par NĪN samaksas termiņa tuvošanos saņemt savā e-pastā vai mobilajā telefonā īsziņas (SMS) veidā.

Rēzeknes novada pašvaldība informē, ka pēc 2021.gada 1.jūlija var mainīties pašvaldības bankas konti, par to maiņu pašvaldība informēs atsevišķi.

Iepriekš sazinoties ar attiecīgo pagasta pārvaldi, nodokļa maksājumus var veikt, maksājot jebkurā no Rēzeknes novada pašvaldības pagastu pārvalžu kasēm (skaidrā naudā).

Lai mazinātu COVID-19 izplatīšanos un ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtas situāciju, pašvaldības administrācija klientus apkalpo attālināti. Saziņai ar nodokļa administrāciju aicinām izmantot tālruni 64607188, 28668496, kā arī e-pastus: nin@rezeknesnovads.lv vai info@rezeknesnovads.lv, vai arī citus elektroniskos saziņas kanālus. Pašvaldība nodrošina dokumentu pieņemšanu pagastu pārvaldēs un arī administrācijā Rēzeknē. Gadījumos, kad tikšanās klātienē ir obligāti nepieciešama, par to jāvienojas iepriekš. Ierodoties pašvaldībā un tās iestāžu telpās, obligāti jālieto sejas maska!Informāciju sagatavoja Rēzeknes novada pašvaldības

zemes pārvaldības dienests.

Nekustamā īpašuma nodokļa jautājumos zvanīt pa tālruņiem

64607188, 28668496