IZSOLES

PAZIŅOJUMS PAR PAŠVALDĪBAI PIEKRITĪGĀS ZEMES VIENĪBU NOMAS TIESĪBU IZSOLĒM

1. Nomas objekts – pašvaldībai piekritīgā zemes vienības daļa ar kadastra apzīmējumu 7856 004 0196 Griškānu pagastā lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām.

2. Nosacītās nomas maksas apmērs EUR 28,00 (bez PVN) par zemes vienības daļu un izsoles solis EUR 3,00 ( trīs euro).

3. Izsoles vieta un datums – Rēzeknes novada pašvaldības iestādes Kaunatas pagastu apvienības struktūrvienībā “Griškānu pagasta pārvalde” (Centrālā iela 27, Sprūževa, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads)” ēkas 1.stāvs, 2020.gada 4. augustā, plkst.10.00 .

4. Nomas objekts – pašvaldībai piekritīgā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7856 004 0197 Griškānu pagastā lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām.

5. Nosacītās nomas maksas apmērs EUR  28,00 (bez PVN) par zemes vienību un izsoles solis EUR 3,00 ( trīs euro).

6. Izsoles vieta un datums – Rēzeknes novada pašvaldības iestādes Kaunatas pagastu apvienības struktūrvienībā “Griškānu pagasta pārvalde” (Centrālā iela 27, Sprūževa, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads)” ēkas 1.stāvs, 2020.gada 4. augustā, plkst.10.30 .

7. Nomas termiņš (gadi) – 12 gadi.

8. Pretendentu pieteikšanās termiņš un vieta – līdz 2020. gada 4. augustam, plkst. 9.30, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes Kaunatas pagastu apvienības struktūrvienībā “Griškānu pagasta pārvalde” (Centrālā iela 27, Sprūževa, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads) pie lietvedes darba laikā (darba dienās no plkst.8.00-11.45 un 12.30-16.00).

9. Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli, pirmā izsole.

10. Nomas objekta apskates vieta un laiks –Čapkova, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads, darba dienās no plkst. 8.00-11.45 un 12.30-16.00, iepriekš vienojoties pa tālruni: 26451063.

11. Ar izsoles norises kārtību un nomas līguma projektu var iepazīties Rēzeknes novada pašvaldības iestādes Kaunatas pagastu apvienības struktūrvienībā “Griškānu pagasta pārvalde” ēkā, adrese: Centrālā iela 27, Sprūževa, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads, lietvedībā, kā arī Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv

PAR PAŠVALDĪBAS NEKUSTĀMĀ ĪPAŠUMA “JANAPOLES PĻAVA 2” GRIŠKĀNU PAGASTĀ PĀRDOŠANU MUTISKĀ IZSOLĒ AR AUGŠUPEJOŠU SOLI

         Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2020.gada 18.jūnija sēdes

(protokols Nr.16, 6.§, 5.punkts) lēmumu ” Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Janapoles pļava 2” pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Griškānu pagastā”, Rēzeknes novada pašvaldības iestāde ,,Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienība ,, Griškānu pagasta pārvalde “ paziņo informāciju par nekustamā īpašuma “Janapoles  pļava 2”, kas atrodas Rēzeknes novada Griškānu pagastā  ar kadastra Nr.7856 006 0576, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7856 006 0559 platība 0,8794 ha atsavināšanas procedūru, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt informāciju Griškānu pagasta pārvaldē pie lietvedes Centrālā iela 27, Sprūževa, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads, Griškānu pagasta pārvaldes telpās  darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst.11.45 un no plkst.12.30 līdz 16.00., līdz 2020.gada 7.augustam. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties arī elektroniski Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv. Izsoles objekta apskate saskaņojama pa tālruni 26451063 līdz 2020.gada 7.augustam. Pieteikumu reģistrācija izsolei notiks Rēzeknes novada pašvaldības iestāde ‘’Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienība „ Griškānu pagasta pārvalde”, lietvedībā: Centrālā iela 27, Sprūževa, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads līdz 2020.gada 10.augustam plkst. 09.30.

          Izsole notiks Centrālā iela 27, Sprūževa, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads, Griškānu pagasta pārvaldes  telpās  2020.gada 10.augustā plkst. 10.00.

NOMAS TIESĪBU IZSOLE ZEMES VIENĪBAI AR KADASTRA APZĪMĒJUMU 7856 004 0360

Izsoles veids: mutiska izsole ar augšupejošu soli (pirmā)
Izsoles objekts: zemes nomas tiesības
Zemes vienības  kadastra apzīmējums: 7856 004 0360
Zemes vienības statuss: pašvaldībai piekritīgā zeme
Administratīvā teritorija: Ģriškānu pagasts
Atrašanās vieta:  Sprūževa.
Iznomājamā platība: 1,82 ha ( zemes vienība)
Zemes vienība uzmērīta: Nē
Ierakstīta zemesgrāmatā: Nē
Kadastrā reģistrētais lietošanas mērķis: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods: 0101
Iznomāšanas mērķis: lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām
Konstatēti apgrūtinājumi:
Cita informācija: augsne iepriekšējos gados ir noganīta, nav apļauta. Meliorācijas sistēma darbojas.
Citi nosacījumi: apbūve un apakšnoma nav atļauta, papildus nomas maksai ir maksājams nekustamā īpašuma nodoklis
Nomas līguma termiņš: līdz izmaiņām pašvaldības tiesībās iznomāt šo zemi, bet ne ilgāk kā 12 gadi.
Izsoles sākuma nomas maksa (EUR, bez PVN): 98,00 (gadā par zemes vienību)
Pieteikšanās termiņš: līdz 2020.gada 3.martam, plkst.16.00
Izsole notiks: Rēzeknes novada pašvaldības Griškānu pagasta pārvaldes telpās 2020.gada 4.marts, plkst.09.00.
Pieteikšanās vieta: Griškānu pagasta pārvalde
Zemesgabala apskates vieta un laiks: Iepriekš sazinoties ar Griškānu pagasta pārvaldes vadītāju pa tālruni: 26451063 vai 28786267.

PAR PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA “ATPŪTA GRIŠKĀNI 60” GRIŠKĀNU PAGASTĀ PĀRDOŠANU MUTISKĀ IZSOLĒ AR AUGŠUPEJOŠU SOLI

Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019.gada 21.novembra sēdes

(protokols Nr.26, 24.§, 4.punkts) lēmumu ” Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Atpūta Griškāni 60” Griškānu pagastā pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli”, Rēzeknes novada pašvaldības iestāde ,,Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienība ,, Griškānu pagasta pārvalde “ paziņo par nekustamā īpašuma “Atpūta Griškāni 60”, kas atrodas Rēzeknes novada Griškānu pagastā  ar kadastra Nr. 7856 001 0465, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7856 001 0465 platība 0,0375 ha atsavināšanas procedūru, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.

        Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Griškānu pagasta pārvaldē pie lietvedes Centrālā iela 27, Sprūževa, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads, Griškānu pagasta pārvaldes telpās  darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst.12.00 un no plkst.12.30 līdz 16.00, līdz 2020.gada 15.janvārim. Izsoles objekta apskate saskaņojama pa tālruni 26451063 vai 28786267 līdz 2020.gada 15.janvārim.

         Pieteikumu reģistrācija izsolei notiks Rēzeknes novada pašvaldības iestāde ‘’Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienība „ Griškānu pagasta pārvalde”, lietvedībā: Centrālā iela 27, Sprūževa, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads līdz 2020.gada 15.janvārim plkst. 16.00.

          Izsole notiks Centrālā iela 27, Sprūževa, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads, Griškānu pagasta pārvaldes  telpās  2020.gada 16.janvārī plkst. 1300. Nekustamā īpašuma nosacītā cena ir EUR 1 800,00  (viens tūkstotis astoņi simti euro, 00 centi), kas ir arī izsoles sākumcena. Izsoles solis ir EUR 100,00 (viens simts euro, 00 centi).

        Nosolītājam piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu līdz 2020.gada 27.janvārim ar pārskaitījumu.

PAR PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA “ATPŪTA GRIŠKĀNI 395” GRIŠKĀNU PAGASTĀ PĀRDOŠANU MUTISKĀ IZSOLĒ AR AUGŠUPEJOŠU SOLI

         Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019.gada 21.novembra sēdes

(protokols Nr.26, 25.§, 4.punkts) lēmumu ” Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Atpūta Griškāni 395” Griškānu pagastā pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli”, Rēzeknes novada pašvaldības iestāde ,,Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienība ,, Griškānu pagasta pārvalde “ paziņo par nekustamā īpašuma “Atpūta Griškāni 395”, kas atrodas Rēzeknes novada Griškānu pagastā  ar kadastra Nr. 7856 001 0777, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7856 001 0777 platība 0,0482 ha atsavināšanas procedūru, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.

        Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Griškānu pagasta pārvaldē pie lietvedes Centrālā iela 27, Sprūževa, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads, Griškānu pagasta pārvaldes telpās  darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst.12.00 un no plkst.12.30 līdz 16.00, līdz 2020.gada 15.janvārim. Izsoles objekta apskate saskaņojama pa tālruni 26451063 vai 28786267 līdz 2020.gada 15.janvārim.

         Pieteikumu reģistrācija izsolei notiks Rēzeknes novada pašvaldības iestāde ‘’Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienība „ Griškānu pagasta pārvalde”, lietvedībā: Centrālā iela 27, Sprūževa, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads līdz 2020.gada 15.janvārim plkst. 16.00.

          Izsole notiks Centrālā iela 27, Sprūževa, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads, Griškānu pagasta pārvaldes  telpās  2020.gada 16.janvārī plkst. 1430. Nekustamā īpašuma nosacītā cena ir EUR 1 800,00  (viens tūkstotis astoņi simti euro, 00 centi), kas ir arī izsoles sākumcena. Izsoles solis ir EUR 100,00 (viens simts euro, 00 centi).

        Nosolītājam piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu līdz 2020.gada 27.janvārim ar pārskaitījumu.

Please reload