IEDZĪVOTĀJIEM

PAZIŅOJUMS PAR RĒZEKNES NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMA 1.0 REDAKCIJAS UN VIDES PĀRSKATA PROJEKTA NODOŠANU PUBLISKAI APSPRIEŠANAI

Rēzeknes novada dome 2020. gada 6. februārī pieņēma lēmumu (protokols Nr. 5, 3.§) “Par Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 1.0 redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Rēzeknes novada Teritorijas plānojums ir ilgtermiņa plānošanas dokuments, kas izstrādāts atbilstoši pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģijai un ievērojot citus nacionālā, reģionālā un vietējā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentus. Tajā, līdzsvarojot personu un sabiedrības intereses ar teritorijas ilgtspējīgas attīstības iespējām, tiek noteikts funkcionālais zonējums, publiskā infrastruktūra, reglamentēti teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī citi teritorijas izmantošanas nosacījumi un aprobežojumi.

Rēzeknes novada Teritorijas plānojums ir saistošs juridiskām un fiziskam personām, kuriem ir īpašumi un kas darbojās novada teritorijā.

Savukārt Vides pārskats ir atsevišķs dokuments, kas nosaka, apraksta un novērtē teritorijas plānojuma īstenošanas ietekmi uz vidi, ņemot vērā plānošanas dokumenta mērķus un darbības jomu.

Pirmās publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi tiks izvērtēti un nepieciešamības gadījumā iestrādāti Teritorijas plānojumā. Dokumenti ar veiktajiem labojumiem atkārtoti tiks piedāvāti publiskai apspriešanai. Rēzeknes novada teritorijas plānojuma galīgās redakcijas apstiprināšana Rēzeknes novada domē ir paredzēta 2020.gada maijā.

Teritorijas plānojuma 1.0 redakcijas un Vides pārskata projekta publiskā apspriešana tiks organizēta no 2020. gada 14. februāra līdz 16. martam. Dokumentu materiāli būs apskatāmi Rēzeknes novada pašvaldībā (Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē) 17. kabinetā, pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība” un valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

 Publisko apspriešanu sanāksmju grafiks:

• Nautrēnu “Hallē”, Nautrēnu pag. Rogovkā – 2020. gada 3. martā plkst. 10.00

• Rikavas kultūras namā, Jaunības ielā 15, Rikavas pag. Rikavā – 2020. gada 3. martā plkst. 14.00

• Kaunatas tautas namā, Rāznas ielā 14, Kaunatas pag. Kaunatā – 2020. gada 4. martā plkst. 10.00

• Maltas pagasta pārvaldē, Brīvības ielā 6, Maltas pag. Maltā – 2020. gada 4. martā plkst. 15.00

• Rēzeknes novada pašvaldības lielajā zālē, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē – 2020. gada 5. martā plkst. 12.00

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt visās Rēzeknes novada pagastu pārvaldēs, Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas 17. kabinetā (Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē) darbdienās no plkst. 8.00 līdz 16.30, vai arī elektroniski, sūtot uz e-pastu: info@rezeknesnovads.lv

Kontaktpersonas:
Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Anna Jaudzema
e-pasts: anna.jaudzema@rezeknesnovads.lv,  tālrunis: 64607197

Attīstības plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja-kartogrāfe
Tatjana Kārkliniece, e-pasts: tatjana.karkliniece@rezeknesnovads.lv, tālrunis: 646

07205

Lēmums

1. Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 1.0 redakcija:

Rēzeknes novada funkcionālā zonējuma karte

Rēzeknes novada pagastu funkcionālo zonējumu kartes:


Audriņu pagasta funkcionālā zonējuma karte


Bērzgales pagasta funkcionālā zonējuma karte


Čornajas pagasta funkcionālā zonējuma karte


Dricānu pagasta funkcionālā zonējuma karte


Feimaņu pagasta funkcionālā zonējuma karte


Gaigalavas pagasta funkcionālā zonējuma karte


Griškānu pagasta funkcionālā zonējuma karte


Ilzeskalna pagasta funkcionālā zonējuma karte


Kantinieku pagasta funkcionālā zonējuma karte


Kaunatas pagasta funkcionālā zonējuma karte


Lendžu pagasta funkcionālā zonējuma karte


Lūznavas pagasta funkcionālā zonējuma karte


Mākoņkalna pagasta funkcionālā zonējuma karte


Maltas pagasta funkcionālā zonējuma karte


Nagļu pagasta funkcionālā zonējuma karte


Nautrēnu pagasta funkcionālā zonējuma karte


Ozolaines pagasta funkcionālā zonējuma karte


Ozolmuižas pagasta funkcionālā zonējuma karte|


Pušas pagasta funkcionālā zonējuma karte


Rikavas pagasta funkcionālā zonējuma karte


Sakstagala pagasta funkcionālā zonējuma karte


Silmalas pagasta funkcionālā zonējuma karte


Stružānu pagasta funkcionālā zonējuma karte

 

Vērēmu pagasta funkcionālā zonējuma karte

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Paskaidrojuma raksts

 2. Vides pārskata projekts

KĀ IZVĒLĒTIES UN KOPT UGUNSDZĒŠAMO APARĀTU?

No 2020. gada 1. janvāra visos mājokļos nepieciešams uzstādīt dūmu detektorus, bet papildus tam arī visās privātmājās, darba vietās un automašīnās jābūt ugunsdzēšamajam aparātam. Uzņēmumi ir apraduši ar regulārām darba drošības noteikumu apmācībām, bet ar ikgadēju ugunsdzēšamo aparātu apkopi joprojām grēko kā uzņēmumi, tā privātpersonas. Kā skaidro SIA “Sunstar Group” tehniskais eksperts Mareks Tipa, ar ugunsdzēšamā aparāta iegādi nav gana, - lai tas ugunsgrēka brīdī patiešām palīdzētu, ar to ir jāmāk rīkoties, kā arī obligātas ir regulāras apkopes.

Kā izdarīt pareizo izvēli?

Uzņēmumos un iestādēs ugunsdzēšamo aparātu skaitu un veidu nosaka Ministru kabineta ugunsdrošības noteikumi Nr. 238. Savukārt, lai izvēlētos mājvietai atbilstošu ugunsdzēšamo aparātu, jāzina dažādu veidu galvenās atšķirības un atbilstošas dzēstspējas nozīme.

Dažādi veidi. Pastāv dažādu veidu aparāti – ogļskābās gāzes, pulvera, ūdens-putu un F klases ugunsdzēšamie aparāti. Tā kā ogļskābās gāzes aparātiem nav A klases dzēstspējas un tie neatbilst noteikumu prasībai, jāizvēlas pulvera vai putu ugunsdzēšamais aparāts.

„Lai gan pulvera aparāts ir lētākais un efektīvākais dzēšanas veids, šo pulveri vēlāk ir ļoti grūti savākt, un visbiežāk tas neatgriezeniski sabojā iedzīvi. Neatkarīgi no tā, vai meklējat ugunsdzēšamo aparātu darba vietai, mājoklim vai automašīnai, iesaku izvēlēties ūdens-putu ugunsdzēšamo aparātu, jo tas noklās noteiktu vietu un ir krietni praktiskāks – to būs vieglāk sakopt,” uzsver eksperts. Savukārt attiecībā uz virtuvēm ieteicams izvēlēties F klases aparātu, jo tas paredzēts dzīvnieku tauku dzēšanai.

Dzēstspēja. To, cik daudz aparāts var nodzēst, nosaka nevis tilpums vai svars, bet gan dzēstspēja, kas norādīta uz ugunsdzēšamā aparāta, - tas arī ir galvenais kritērijs, pēc kā ir jāizdara izvēle. Privātmājā derētu četru kilogramu smags pulvera aparāts vai sešu litru ūdens-putu aparāts, ja vien uz tā atrodama informatīvā norāde “21A 113B”, kas apzīmē Ministru kabineta noteikumos norādīto minimālo dzēstspēju, vai vairāk.

Tāpat eksperts kliedē mītu, ka ar ūdens-putu aparātu nedrīkst dzēst iekārtas zem sprieguma – gan ar ūdens-putu, gan pulvera, gan ogļskābās gāzes ugunsdzēšamo aparātu drīkst dzēst līdz pat 1000 voltu spriegumam.

Alternatīva. Mazāk zināma un iecienīta alternatīva liesmas apslāpēšanā ir ugunsdzēsības pārklāji. Tie ir piemēroti nelielu vietu un objektu, kur radusies ugunsnelaime, pārsegšanai un nodzēšanai, ierobežojot skābekļa piekļuvi. Šāds risinājums būs īpaši piemērots paklājiem, mīkstajām mēbelēm un citai iedzīvei, jo nepieprasīs attīrīšanu no ugunsdzēsības vielas. Turklāt šādu pārklāju varēs izmantot kā aizsardzību, ja ir nepieciešams iziet cauri telpai ar atklātu uguni. Tomēr jāpatur prātā, ka neatkarīgi no citu veidu ugunsdrošības līdzekļu nodrošinājuma ugunsdzēšamajam aparātam ir jābūt obligāti!

Izvietošana. Tā kā katrā dzīvesvietā plānojums ir citādāks, grūti ieteikt vienu konkrētu vietu, kur turēt ugunsdzēšamo aparātu, tomēr skaidrs, ka to nedrīkst novietot tālu bēniņos vai pagrabā. Nebūtu ieteicams to glabāt arī apkures telpā, kur ugunsgrēka gadījumā, visticamākais, tam būs grūti piekļūt. Labs variants būtu koridors, kur aparāts pieejams no daudzām vietām.

Kā rīkoties ugunsgrēka situācijā?

Lai izmantotu ugunsdzēšamo aparātu, ir labi jāpārzina tā lietošana. Lai gan uz katra ugunsdzēšamā aparāta ir uzlīme ar lietošanas instrukciju, ļoti svarīgas ir praktiskās apmācības, lai nepieciešamības gadījumā var pirmām kārtām jau izvērtēt situāciju, vai ugunsgrēku var nodzēst vai nepieciešams nekavējoties evakuēties. Otrkārt, ugunsgrēka dzēšanas gadījumā ir jāprot izmantot ugunsdzēšamo aparātu – nepareiza vai neprasmīga rīcība var bīstamu situāciju tikai pasliktināt.

Situācijas novērtēšana. Eksperti atgādina un lūdz nepārvērtēt savas spējas un atcerēties, ka ugunsdzēšamo aparātu paredzēts izmantot tikai ugunsgrēka sākuma stadijā un tad, ja jūtaties pārliecināts par savām darbībām, kā arī nekļūdīgi zināt ugunsdzēšamā aparāta atrašanās vietu. Ja ugunsgrēks jau attīstījies, jāveic evakuācija un obligāti jāziņo glābšanas dienestam. Materiālās vērtības var atgūt, bet veselību un dzīvību atgūt nav iespējams!

Ugunsdzēšamā aparāta lietošana.

Teju visiem aparātiem palaišanas princips ir vienāds, - svarīgākais stingri turēt šļūtenes galu. Ugunsdzēšamā aparātā spiediens ir 15 bāri un vairāk, tāpēc jāuzmanās no šļūtenes nekontrolētas šaudīšanās, kas var izraisīt traumas pašam dzēsējam.

Pulvera ugunsdzēšamā aparāta strūkla ir trīs metrus gara, un efektīvākais dzēšanas attālums ir viens metrs. Jāņem vērā, ka augsta temperatūra un sadūmojums var apgrūtināt pieeju ugunsgrēka vietai, tādēļ var palikt arī divu, trīs metru attālumā.

Ugunsgrēks var iekļūt ventilācijas sistēmā vai starpstāvu pārsegumos un būvkonstrukciju tukšumos, tādēļ rūpīgi jāpārliecinās, ka ugunsgrēks ir likvidēts. Drošības labad vērts izsaukt ugunsdzēsējus, lai viņi pārbauda, ka viss patiešām ir kārtībā.

Praktiskās apmācības. Liela priekšrocība ir nodarbinātiem cilvēkiem, jo vairums uzņēmumu darbiniekiem nodrošina ugunsdrošības apmācības. Iegūtās zināšanas un prasmes noderēs arī mājvietas ugunsnelaimes gadījumā, kā arī, lai ģimenes lokā izrunātu, kā rīkoties ugunsgrēka gadījumā, kur stāv ugunsdzēšamais aparāts un kā to lietot. Ja šādas apmācības darba vietā netiek organizētas, par to var runāt ar uzņēmuma vadību vai sazināties ar ugunsdrošības speciālistiem.

Apkope. Kad ugunsdzēšamie aparāti ir izvietoti un to lietošana ir apgūta, rūpes par mājvietas ugunsdrošību nebūt nebeidzās.

Ja ražotājs nav noteicis citādāk, tad Latvijā ugunsdzēšamā aparāta apkope ir jāveic vienu reizi gadā un jāuztic sertificētai personai neatkarīgi no tā, vai runa ir par privātmājām vai darba vietām. Ik pēc pieciem gadiem tiek veikta lielā apkope, kad aparātu atver, nomaina blīves un pārpilda pašu ugunsdzēsīgo vielu. Ja apkopes netiek veiktas, palielinās iespēja, ka negadījuma situācijā aparāts nebūs darba kārtībā.

SIA “Sunstar Group” speciālisti izbrauc pie klienta ar mobilo apkopes punktu, tāpēc ikgadējā apkope nesagādās apgrūtinājumu. Tāpat speciālisti zinās pastāstīt arī par ugunsdzēšamo aparātu lietošanu, un varēsiet vienoties par praktisko apmācību vadīšanu gan darba vietās, gan mājokļos.

Vairāk par ugunsdrošības inventāra apsekošanu un apkopi: https://youtu.be/y382K2sN9h4.

STRUKTŪRVIENĪBA “GRIŠKĀNU PAGASTA PĀRVALDE” AICINA PIRMSSKOLAS VECUMA BĒRNU (DEKLARĒTO GRIŠKĀNU PAGASTA TERITORIJĀ) VECĀKUS, PIETEIKTIES GRIŠKĀNU PAGASTA PĀRVALDĒ ZIEMASSVĒTKU DĀVANU SAŅEMŠANAI

Struktūrvienība  “Griškānu pagasta pārvalde”  aicina pirmsskolas vecuma bērnu

(deklarēto Griškānu pagasta teritorijā) vecākus, pieteikties Griškānu pagasta pārvaldē Ziemassvētku dāvanu saņemšanai zvanot pa tālruni 64640431, 28326029, vai rakstot uz e pastu: zoja.lipska@griskani.lv. Pieteikšanas termiņš līdz šī gada 21.decembrim.

Jaungada izrāde bērniem  notiks 2019.gada 28.decembrī plkst.15.00 Griškānu Kultūras namā, Sprūževā.

PROJEKTS "PROTI UN DARI"

Jaunieti, maini dzīvi, piedalies projektā “PROTI un DARI!”

Ja esi jaunietis vecumā no 15 līdz 29 gadiem, pašlaik nemācies, nestrādā algotu darbu un neesi reģistrēts Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieks, piesakies atbalstam projektā “PROTI un DARI!”.

Katru jaunieti ikdienas gaitās atbalstīs programmas vadītāji un mentori – izglītības un jaunatnes lietu speciālisti, jauniešu biedrību pārstāvji, dažādu izglītības iestāžu darbinieki, karjeras konsultanti un citu jomu un nozaru pārstāvji un speciālisti. Tas nozīmē, ka katrs jaunietis varēs ne tikai līdzdarboties ar interesantiem un daudzveidīgiem cilvēkiem, bet arī pārņemt pieredzi un sev vērtīgas zināšanas turpmākajiem dzīves panākumiem. Aicinām ikvienu nodot šo ziņu jauniešiem, kuri var piedalīties projektā, tādējādi palīdzot viņiem spert pirmo soli un mainīt savu dzīvi.

Lai pieteiktos projektam vai iegūtu papildus informāciju, raksti uz e-pastu gunita.veismane@saskarsme.lv vai zvani pa tālruni 20214720.

UZSĀK IZLIETOTO BATERIJU VĀKŠANAS KAMPAŅU “TĪRAI LATVIJAI”

Skaidrojot izlietoto bateriju kaitīgo ietekmi uz vidi, “Zaļā josta” izsludina ikgadējo kampaņu “Tīrai Latvijai”. Kampaņas mērķis ir ne tikai veicināt izlietotu bateriju dalītu vākšanu un nonākšanu pārstrādē, bet arī izglītot sabiedrību par pareizu rīcību ar videi kaitīgiem atkritumiem un vides saudzēšanas jautājumiem. Kampaņā aicinātas piedalīties izglītības iestādes no visas Latvijas, sacenšoties savāktajā izlietoto bateriju apjomā.

Izlietoto bateriju vākšanas kampaņa “Tīrai Latvijai” tiek organizēja jau 14. reizi, un ik gadu kampaņas ietvaros izdodas savākt ievērojamu apjomu šo videi kaitīgo atkritumu. Pērn kampaņā piedalījās 233 izglītības iestādes, savācot vairāk nekā 21 tonnu bateriju. Rekordlielu izlietoto bateriju apjomu izdevies savākt 2017/2018. gadā, kad ar 335 izglītības iestāžu audzēkņu palīdzību pārstrādei nogādātas vairāk nekā 35 tonnas izlietotu bateriju.

Kampaņa “Tīrai Latvijai” apvieno bērnus un jauniešus no visas Latvijas, palīdzot jaunatnei piedalīties tīras vides veidošanā un vērtīgu resursu taupīšanā. Turklāt konkursa laikā bērni mācās izprast izlietoto bateriju kaitīgo ietekmi uz vidi, iepazīst bateriju pārstrādes gaitu un savām acīm ierauga, cik daudz šo videi kaitīgo atkritumu katrs no mums ik gadu rada. Nododot baterijas pārstrādei, tiek ievērojami mazināts potenciālais vides piesārņojums, atgūtas vērtīgas otrreizējās izejvielas - svins, niķelis, kadmijs, dzīvsudrabs -, taupīti resursi un saudzēta daba. Visas kampaņas “Tīrai Latvijai” laikā savāktās izlietotās baterijas tiks nogādātas pārstrādes rūpnīcā, izkausētas un pārstrādātas jaunās vērtīgās izejvielās.

Izlietoto bateriju vākšanas kampaņai “Tīrai Latvijai” aicinātas pieteikties izglītības iestādes no visas Latvijas. Dalībnieku reģistrācija bateriju vākšanai notiek vietnē www.tirailatvaijai.lv līdz 2020. gada 2. martam. Rezultāti tiks paziņoti 2020. gada maijā, kad svinīgā pasākumā ar naudas balvām 400, 300 un 200 eur vērtībā tiks apbalvoti uzvarētāji un sveikti aktīvāko izglītības iestāžu pedagogi.

Dalība konkursā sniedz ne tikai lielisku iespēju integrēt vides jautājumus mācību procesā, bet arī palīdz fiziski iesaistīt sabiedrību atkritumu šķirošanā un otrreizējo izejvielu pārstrādes jaudu attīstīšanā.

Izlietoto bateriju vākšanas konkursu “Tīrai Latvijai” organizē “Zaļā josta” sadarbībā ar AS “BAO” un Valsts izglītības satura centru.

 

Plašāka informācija par konkursu:

Laima Kubliņa, 26710793, laima.kublina@zalajosta.lv

www.tirailatvijai.lv, www.zalajosta.lv

INFORMĀCIJA VĒLĒTĀJIEM PAR PARAKSTA IESPĒJĀM

Satversmē noteikts, ka ne mazāk kā vienai desmitajai daļai vēlētāju ir tiesības: 1) iesniegt Valsts prezidentam pilnīgi izstrādātu likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu, kuru Prezidents nodod Saeimai;2) ierosināt tautas nobalsošanu par Saeimas atsaukšanu.

Izmantot šīs tiesības vēlētāji var 12 mēnešu laikā no dienas, kad Centrālā vēlēšanu komisija (turpmāk CVK) attiecīgo iniciatīvu reģistrējusi. Šobrīd (09.07.2019.) parakstīties var par divām iniciatīvām. Tās ir:

 

1.Likumprojekts "Grozījums likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli""

2.Likums par 2012.gada 8.novembra likuma "Grozījumi likumā "Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu"" atcelšanu

 

Parakstu vākšanu organizē iniciatīvas grupas - biedrības. Apliecinātās parakstu lapas nododamas attiecīgajai iniciatīvas grupai un to veic pati persona, kuras paraksts tiek apliecināts.

Parakstīties Rēzeknes novada pašvaldībā iespējams:

1) dzīvesvietas deklarēšanas vietās – veic dzīvesvietas deklarēšanas speciālisti;

2) novada pagastu pārvaldēs – veic pagasta pārvalžu vadītāji;

3) bāriņtiesās – veic bāriņtiesu priekšsēdētāji, priekšsēdētāju vietnieki un locekļi. Jāievēro, ka apliecināt parakstu bāriņtiesā var, ja vēlētājam ir deklarēta dzīvesvieta Rēzeknes novada pašvaldības attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā!

Attiecībā uz pārējām parakstīšanās vietām nav noteikta piesaiste deklarētajai dzīvesvietai.

Tiesības parakstīties ir balsstiesīgajiem Latvijas pilsoņiem no 18 gadu vecuma. Parakstīšanās vietā jāierodas, līdzi ņemot derīgu personu apliecinošu dokumentu – pasi vai personas apliecību. Atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ņemot vērā reālās izmaksas, kas saistītas ar parakstu apliecināšanu, Rēzeknes novada dome ir noteikusi maksu 1,00 euro par parakstu apliecināšanu pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas vietās, bāriņtiesās, pagastu pārvaldēs.

Parakstu vākšanas instrukcija „Kārtība, kādā apliecināmi vēlētāju paraksti likumu ierosināšanai” paredz, ka pēc vēlētāja lūguma, ja tam ir sevišķi svarīgs iemesls, (slimība, invaliditāte vai cits) parakstu apliecinātājs var vienoties par paraksta apliecināšanu vēlētāja atrašanās vietā.

Normatīvie dokumenti, kā arī veidlapas pieejami CVK mājas lapā - https://www.cvk.lv/pub/public/31164.html.

 

https://www.cvk.lv/lv/tiesibu-akti/instrukcijas/kartiba-kada-apliecinami-veletaju-paraksti-likumu-ierosinasanai

GRIŠKĀNU PAGASTĀ PARAKSTUS VAR APLIECINĀT PIE SEKOJOŠĀM AMATPRESONĀM: 

Vārds, Uzvārds: Jānis Aleksāns  /Griškānu pagasta pārvaldes vadītājs/

Adrese: Centrālā iela 27, Sprūževa 

Vārds, Uzvārds: Zoja Lipska /dzīvesvietas deklarēšanas amatpersona/

Adrese: Centrālā iela 27, Sprūževa

Vārds, Uzvārds: Ināra Virza /bāriņtiesas locekle/

Adrese: Centrālā iela 27, Sprūževa

GRIŠKĀNU PAGASTĀ VIESOSIES IZBRAUKUMA VESELĪBAS ISTABA

29.oktobrī Griškānu pagastā viesosies izbraukuma veselības istaba! Esat laipni gaidīti! Tiks sniegta informācija par slimību profilaksi un veikti bezmaksas veselības paškontroles rādītāju ekspress testi.

Sākums plkst. 9.00

Ieeja: bezmaksas

Pieteikšanās par tālruni: 26466734

GRIŠKĀNU PAGASTA JANOPOLĒ NOTIKS ROMERU MUIŽAS PARKA SVĒTKI

2019.gada 23.augustā Griškānu pagasta Janopolē

Romeru muižas parka svētki

No plkst.17:00 parka mazo apmeklētāju rīcībā piepūšamās atrakcija,parkā ierīkotās stacionārās atrakcijas – šūpoles,slidkalniņš u.c.
18:00 Svētku koncerts ar amatierkolektīvu uzstāšanos, IDEJU konkurss par Romeru parka vides objektu izveidi
19:00 Grupas „LATGALES DĀMU POPS" koncerts
20:00 Zaļumballe ar Marchello
(Izvēloties apavus ballei ņemiet vērā – 
„deju grīdai” ir dabisks zemes klājums. 
Visas pasākuma aktivitātes bezmaksas.

Gleznas "Janopole vasaras vidū" oriģināls atrodas Latgales Kultūrvēstures muzeja krājumā

INFORMĀCIJA PAGASTA IEDZĪVOTĀJIEM

PAR PAGASTA AUTOBUSA (HE 6726)  PIEDĀVĀJUMU

nokļūšanai uz ĢIMENES SVĒTKIEM  “BŪT KOPĀ”   KAUNATĀ

  2019.gada 20.jūlijā

 

Izbraukšana  uz pasākumu

 

Janopole   (pietura)     plkst.13.00

Rēzekne

Greiškāni   (pietura)   plkst. 13.15

Sprūževa  (pietura)      plkst.13.25

Ratnieki    (pietura)    plkst. 13.35

Stoļerova   (pie pagasta pārvaldes ēkas)    plkst. 13.45

Kaunata        plkst. 14.10

 

Izbraukšana no  Kaunatas  (no pasākuma)  plkst. 22.00

 

Autobusa vadītājs Vladimirs Fjodorovs  mob. 29193835

NĀC MĀCĪTIES MĀCĪBU CENTRĀ BUTS PAR ESF LĪDZEKĻIEM!

Izmanto iespēju paaugstināt savu kvalifikāciju un apgūt jaunas prasmes, sedzot tikai 10% no mācību programmas maksas! 100% atlaide no mācību programmas maksas piemēro personām, kurām ir piešķirts maznodrošinātās vai trūcīgās personas statuss.  

Mācību centrs "BUTS" piedalās ES fondu līdzfinansētajā projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”. Sazinieties ar mums un mēs priecāsimies Jums palīdzēt izmantot šo iespēju!

 

Pieteikšanās no 27. maija līdz 28. jūnijam!

 

Mācību uzsākšanas provizoriskais laiks – 2019. gada jūlijs - augusts. Mācības notiks darba dienu vakaros un/vai brīvdienās. 

Papildinformācija: 
Mācību centra "BUTS" Rēzeknes filiāle
Tālrunis: 27898043, 29463139
E-pasts: rezekne@buts.lv

RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBA PIEDALĀS PROJEKTĀ “NODARBINĀTO PERSONU PROFESIONĀLĀS KOMPETENCES PILNVEIDE”

Ceturtā pieteikšanās mācībām pieaugušo izglītības projektā "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" jau ir uzsākusies! Šoreiz  strādājošie iedzīvotāji varēs izvēlēties mācības 12 dažādās nozarēs, kā arī astoņās mūžizglītības kompetencēs līdz 28. jūnijam ieskaitot.

Mācību klāstā atgriezīsies kultūras nozare ar mācībām bibliotēku darba jomā. Mācības būs pieejamas arī tādās nozarēs kā tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošana, pārtikas rūpniecība un lauksaimniecība, ēdināšanas pakalpojumi un tūrisms utt.

Detalizēts jauno mācību saraksts ir pieejams mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv.

Mācībām maijā varēs pieteikties ikviens strādājošs vai pašnodarbināts iedzīvotājs vecumā no 25 gadiem ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību, kurš vēl nav paaugstinājis profesionālo kompetenci šajā projektā, jo izglītoties par ES fondu un valsts līdzekļiem ikviens nodarbinātais var vienu reizi.

Mācību izmaksas 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums, kuru var segt arī darba devējs. Mācības bez maksas ir strādājošajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgās personas statusu.

GRIŠKĀNU, ČORNAJAS, STOĻEROVAS PAGASTU APVIENOTIE BĒRNĪBAS SVĒTKI NOTIKS 2019.GADA 8.JŪNIJĀ PLKST. 10:30 ČORNAJAS PAGASTA RATNIEKOS, LAUKUMĀ PIE TAUTAS NAMA

Griškānu, Čornajas, Stoļerovas pagastu apvienotie

Bērnības svētki

2019.gada  8.jūnijā  plkst. 10:30

Čornajas pagasta Ratniekos, laukums pie tautas nama

 

Gaviļnieku sveikšana, šūpošanās, saldais svētku galds. Bērnus ar dažādiem pārsteigumiem priecēs izklaides programma “3 kaķi”. Piepūšamās atrakcijas “Riča rotaļu placis”

2014.gadā dzimušos, Griškānu pagastā deklarētos bērnus pieteikt dalībai svētkos pa tālr. 28326029

MEŽA ĪPAŠNIEKI AICINĀTI PIETEIKTIES KONKURSAM “SAKOPTĀKAIS MEŽS 2019”

Lai veicinātu ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu un pateiktu paldies labas mežsaimniecības prakses uzturētājiem Latvijā, sākta pieteikšanās Latvijas Meža īpašnieku biedrības (LMĪB) rīkotajam konkursam “Sakoptākais mežs 2019”, kas šogad notiks jau trešo gadu. Pieteikumu konkursam ikviens interesents var iesniegt līdz 28. jūnijam.

 

Sakoptākā meža saimniekam nu jau tradicionāli tiks pasniegta prestižā meža nozares gada balva "Zelta čiekurs" nominācijā "Par ilgtspējīgu saimniekošanu". "Mēs esam pārliecināti, ka šis konkurss nepieciešams, lai apzinātu Latvijas mežsaimniekus, kas ikdienā nodarbojas ar ilgtspējīgu saimniekošanu. Bieži vien pastāv uzskats, ka mežs var augt arī bez cilvēka iesaistes, taču mūsu mērķis ir parādīt to, ka meža kopšanai tomēr ir nepieciešamas zinātniski pamatotas un praksē pārbaudītas metodes," norāda Latvijas Meža īpašnieku biedrības valdes priekšsēdētājs Arnis Muižnieks.

 

Pagājušajā gadā par konkursa uzvarētāju kļuva Madars Kalniņš, saimniecības “Skudras” īpašnieks. Madars, apsaimniekojot mežus, lielu uzmanību pievērš tieši ainavas plānošanai. Plānojot ainavu, tiek domāts arī par kādas noteiktas noskaņas radīšanu. Tāpat arī saimnieks rūpējas par meliorācijas grāvju attīrīšanu un izkopšanu, lai nodrošinātu mežam vajadzīgo mitrumu un nepieciešamos apstākļus. Turklāt ikdienas darbā Madars izmanto arī jaunākās tehnoloģijas, piemēram, dronu, lai apsekotu meža platības un sekotu līdzi meža audzes kvalitātei. Šādu saimniekošanu atzinīgi novērtēja arī konkursa žūrija, piešķirot Madaram galveno balvu.

 

Madars atzīst, ka dalība konkursā sniegusi lielu gandarījumu, kas ietver ne tikai saņemto apbalvojumu, bet arī procesā iegūto pieredzi un zināšanu apmaiņu. Pērnā gada uzvarētājs aicina arī citus meža īpašniekus nebaidīties, piedalīties konkursā un parādīt savu mežsaimniecības pieredzi citiem.

 

Kā jau katru gadu arī šogad konkursa laikā tiks apzināti labas mežsaimniecības prakses piemēri, izvērtējot meža īpašnieku ieguldījumu produktīvu un noturīgu mežaudžu izveidē, kopšanas metodes, meža infrastruktūru, zinātniski pamatotu metožu izmantošanu ilgtspējīgā meža apsaimniekošanā, ainavas elementu plānošanu, kā arī saskarsmi ar kaimiņiem un pašvaldību. Konkursa norises gaitā arī tiks veicināta sabiedrības izpratne par to, ko nozīmē ilgtspējīga meža apsaimniekošana un kādēļ tā ir nepieciešama Latvijas mežos.

 

Konkursa “Sakoptākais mežs 2019” mērķis ir veicināt ne tikai ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu, bet arī sabiedrības izpratni par lauku kultūrvides saglabāšanu. Konkursa balvu fonds sastāv no praktiski pielietojama motorinstrumenta jaunaudžu kopšanai un divām dāvanu kartēm meža stādāmā vai dekoratīvā materiāla iegādei, kas tiks sadalīti starp trīs visaugstāk novērtētāko meža īpašumu saimniekiem. Tāpat trīs visaugstāk novērtētie īpašnieki tiks nominēti arī prestižajai meža nozares gada balvai „Zelta čiekurs” nominācijā „Par ilgtspējīgu saimniekošanu”.

 

Konkursa nolikums, papildu informācija par pieteikšanos un vērtēšanas kritērijiem meklējama šeit: www.mezaipasnieki.lv

 

Konkursa organizētājs ir Latvijas Meža īpašnieku biedrība. Konkursa informatīvais sadarbības partneris ir portāls La.lv.

INFORMĀCIJA IEDZĪVOTĀJIEM PAR ŪDENS APGĀDI

Sakarā ar to,  ka  mainās norēķinu kārtība par ūdenspiegādi, katram dzīvokļa īpašniekam  

LŪGUMS IESNIEGT AUKSTĀ ŪDENS SKAITĪTĀJU RĀDĪTĀJUS PAR IEPRIEKŠĒJO MĒNESI, LĪDZ NĀKAMĀ MĒNEŠA 10. DATUMAM PAPĪRVEIDĀ VAI  ELEKTRONISKI.

       Lūdzam dzīvokļu īpašniekus paziņot struktūrvienībai “Griškānu pagasta pārvalde” savus e-pastus, lai pagasta pārvalde varētu Jums nosūtīt rēķinus un saņemt  no Jums ūdensskaitītāju rādījumus.

       Lūgums skaitītāju rādījumus sūtīt pagasta pārvaldei uz e-pastu:

santa.cvetkova @griskani.lv, kasierei Santai Cvetkovai.

 

Ja dzīvokļu īpašniekiem ērtāk paziņot  ūdensskaitītāju rādījumus papīrveidā, lūdzam izmantot šo paraugu.

NŪJOŠANAS NODARBĪBU CIKLS GRIŠKĀNU PAGASTĀ

INFORMĀCIJA ZEMES ĪPAŠNIEKIEM UN LIETOTĀJIEM

Lai sniegtu atbalstu lauksaimniekiem, Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvalde

Griškānu pagastā, Sprūževā  25.aprīlī plkst.9.00

sniegs klātienē konsultācijas un palīdzēs klientiem aizpildīt pieteikumus elektroniski

 

Ierodoties uz konsultāciju, klientam jāņem līdzi EPS lietotājvārds un parole.

LAD PAVASARĪ VISĀ LATVIJĀ ORGANIZĒ SEMINĀRUS LAUKSAIMNIEKIEM PAR AKTUALITĀTĒM

Lai stāstītu par Lauku atbalsta dienesta darba aktualitātēm, kā arī sniegtu atbildes uz visiem dienesta klientus interesējošajiem jautājumiem, LAD 2019.gada martā un aprīlī organizē seminārus visā Latvijā.

Semināru laikā tiks sniegta informācija par gaidāmo platību maksājumu sezonu, jo drīz, 10.aprīlī, sāksies pieteikšanās platību maksājumiem, izmaiņām Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā, mūsdienīgo tehnoloģiju izmantošanu dienestā, gaidāmajām investīciju pasākumu projektu kārtām, aktualitātēm LEADER pasākumā un citiem jautājumiem.  

Austrumlatgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes organizēto semināru grafiks pieikumā.

Grafiks var tikt precizēts un papildināts, aicinām sekot informācijai mājaslapā www.lad.gov.lv.

Konsultācijas, kuru laikā tiks sniegta palīdzība klientiem, aizpildot platību maksājumu iesniegumus elektroniski, tiks organizētas šā gada aprīlī un maijā. Ar visu semināru un konsultāciju grafiku var iepazīties dienesta mājaslapā.

Plašāku informāciju var uzzināt, zvanot uz LAD informatīvo tālruni klientiem 67095000.

UZLABOTAS IESPĒJAS MEKLĒT TRAKTORTEHNIKAS VALSTS TEHNISKO APSKATI

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra (turpmāk-VTUA) ir izveidojusies interaktīvu valsts tehniskās apskates rīku/karti traktortehnikai, kurā jebkurš interesents var meklēt tehniskās apskates vietu un laiku iespējami tuvu traktortehnikas atrašanās vietai.

 

Kartē ir iespēja izvēlēties vēlamo atrašanās punktu, uz kura uzklikšķinot atvērsies papildu skaidrojošā informācija. Katram norādītajam punktam ir pievienotas koordinātes, lai ērtāk apskates vietu ir meklēt meklēšanas aplikācijā.

 

Karti ir iespējams palielināt un samazināt līdz sev vēlamajam skatam, tās kreisajā augšējā stūrī ir iespēja meklēt pēc vēlamās adreses vai sev interesējošā laika, bet pēc tam piemeklēt tuvāko norādīto apskates vietu. Vai arī sazināties ar apskates veicēju punktos norādītajā kontaktinformācijā.

 

Atgādinām, ka tehniskā apskate, ārpus birojam piegulošās teritorijas, tiek veikta iespējami tuvu traktortehnikas atrašanās vietai, pēc iepriekš saplānota izbraukuma grafika. Ar tehniskās apskates izbraukuma grafiku var iepazīties VTUA tīmekļa vietnē, sadaļā “Tehniskās apskates” (http://www.vtua.gov.lv/valsts-tehniska-uzraudziba/statiskas-lapas/tehniskas-apskates?nid=2667#jump) vai novada pašvaldībā (klientu apkalpošanas centros, preses izdevumos, tīmekļa vietnē).

 

VTUA izziņotajā traktortehnikas tehniskās apskates izbraukuma grafika vietā var ierasties jebkura traktortehnikas vienība tehniskās apskates veikšanai.

 

Traktortehnikas īpašniekus aicinām taupīt savu laiku un izmantot interaktīvu valsts tehniskās apskates rīku/karti ikdienas darbu plānošanā.

SAVLAICĪGI ATPAZĪT IESPĒJAMO VARMĀKU; UZSĀK INFORMATĪVU AKCIJU JAUNIEŠU IZGLĪTOŠANAI #NOŅEMROZĀBRILLES

January 01, 2020

Vardarbība ģimenē Latvijā ir viens no biežākajiem vardarbības veidiem, tomēr oficiāli par to tiek ziņots visretāk. Pērn valstī reģistrēti vairāk nekā astoņi tūkstoši konfliktu, savukārt šogad līdz 28. februārim – jau vairāk nekā 1,2 tūkstoši, liecina Valsts policijas dati. Lai veicinātu bīstamu attiecību savlaicīgu atpazīšanu, tiek uzsākta informatīva akcija jauniešu izglītošanai un līdzcilvēku iesaistei #NoņemRozāBrilles.

“Valsts policijā reģistrētie konflikti ir tikai aisberga redzamā daļa no situācijas valstī kopumā, jo visbiežāk, ja tiek ziņots policijai, tad situācija ir jau pavisam kritiska. Diemžēl joprojām valda uzskats, ka vardarbība starp sievieti un vīrieti, kurus saista partnerattiecības, ir privāta lieta, kurā sabiedrībai nav jāiejaucas. Tomēr, šādi domājot, mēs ignorējam faktu, ka vardarbība ir noziegums,” skaidro Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes Prevencijas vadības nodaļas priekšnieks Andis Rinkevics, uzsverot, ka vardarbība var atstāt graujošas sekas uz cilvēka fizisko un psihisko veselību, tāpēc svarīgi to atpazīt jau agrīni.

Eiropas Savienības pētījumi liecina, ka, salīdzinot ar vidējiem rādītājiem Eiropā, Latvijā vardarbības līmenis pret sievietēm ģimenēs ir augsts – ik dienu cieš vairāk nekā simt sieviešu. Vardarbībai nav tikai fiziska izpausme, varmāka ietekmēt var arī psiholoģiski, seksuāli un ekonomiski. Vardarbība ietver tieksmi kontrolēt, dominēt un pazemot, tā nav īslaicīga nejaušība. Turklāt tā ir novērojama dažādos sabiedrības sociālajos slāņos neatkarīgi no partnera izglītības līmeņa, materiālā stāvokļa vai vecuma un tautības.

“Parasti viss sākas pavisam nevainīgi. Attiecību sākumā potenciālais varmāka var slēpt savu patieso būtību vai iemīlēšanās karstumā daļēji apslapēt savu dabu, izskatoties pievilcīgs, jauks un uzmanīgs. Viņš var radīt iespaidu, ka dara visu, lai otrs justos novērtēts un mīlēts, vienlaikus nemanot pārņemt kontroli pār otra dzīvi, līdz ir jau par vēlu. Tāpēc svarīgs ir attiecību sākumposms, lai identificētu iespējamos draudus. “Rozā briļļu periodā”, kad viss tiek uztverts ar lielām cerībām un gaidām, svarīgi ir saglabāt modrību, lai laikus pamanītu agrīnos brīdinājuma signālus, tādējādi pasargājot sevi,” uzsver kognitīvi biheiviorālā psihoterapeite Marija Ābeltiņa, uzskatot, ka brīdinājuma signālu apguve ir jāsāk agrā vecumā, jo, iekļūstot vardarbīgo attiecību apburtajā lokā, no tā izkļūt ir grūti.

Informatīvajā akcijā #NoņemRozāBrilles Valsts policija un psihoterapeite Marija Ābeltiņa aicina jauniešus būt modriem, neļaut sev darīt pāri un iemācīties savlaicīgi atpazīt iespējamo varmāku, savukārt līdzcilvēkiem – nebūt vienaldzīgiem. Par upuri var kļūt gan sieviete, gan arī vīrietis. Lūk, septiņas agrīnas brīdinājuma pazīmes, par kurām der atcerēties, iepazīstoties un novērtējot partneri!

 • Uzraudzīšana – seko līdzi katram tavam solim un grib par visu atskaiti. “Es tev nosūtīju jau piecas īsziņas, tu neatbildēji 20 minūtes! Kur tu biji?”

 • Īpašnieciskums – greizsirdība pat uz taviem ģimenes locekļiem un labākajiem draugiem, ko attaisno ar rūpēm un mīlestību. “Tu taču zini, cik tu man esi svarīga/-s! Man šķiet, ka tu pārāk daudz laika pavadi ar māsu, viņai ir slikta ietekme uz tevi!”

 • Sasteigšana – vēlme sasteigt attiecības, ignorējot tavas personiskās robežas. “Es tevi šodien ieraudzīju un sapratu – tas ir uz mūžu! Mums noteikti jāprecas!”

 • Sīkumainība – ātri aizsvilstas par vismazākajiem sīkumiem. “Kā var nepareizi turēt rokās dakšiņu?! Tas ir nepieņemami!”

 • Pārākums – uzskata, ka viņam/-ai vienmēr pienākas īpaša uzmanība un attieksme. “Es nesaprotu, ko nozīmē, ka esi nogurusi/-is?! Es esmu ieplānojis/-usi randiņu, mums ir jātiekas! Vai tad es par velti plānoju?”

 • Aizvainojums – vienmēr uzskata, ka apkārtējie izturas pret viņu netaisnīgi. “Mani neviens nekad nesaprot!”

 • Vainošana – savās negatīvajās emocijās vaino tikai citus. “Visas manas bijušās bija briesmīgas, neatsaucīgas, nesievišķīgas un izlaistas. Tu gan esi eņģelītis!”

ŠĪ GADA 01.APRĪLĪ PLKST.17.00 GRIŠKĀNU KULTŪRAS NAMĀ NOTIKS IKGADĒJĀ SAPULCE PAGASTA IEDZĪVOTĀJIEM

Sapulces galvenā tēma  par paveiktiem darbiem 2018.gadā un struktūrvienības “Griškānu pagasta pārvalde” darbības prioritātes 2019.gadā

 

Sapulcē piedalīsies  Rēzeknes novada

pašvaldības administrācijas pārstāvji

 

Pagasta iedzīvotāji nokļūšanai uz sapulci

var pieteikt transportu  zvanot lietvedei tālr.64640431

LATVIJAS ĢEOTELPISKĀS INFORMĀCIJAS AĢENTŪRA NO MARTA LĪDZ DECEMBRIM VEIKS LAUKA APSEKOŠANAS DARBUS DABĀ NOVADA TERITORIJĀ

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (turpmāk - Aģentūra) ir Aizsardzības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likumu un Ministru kabineta 2013. gada 9. jūlija noteikumos Nr.384  „Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras nolikums” noteiktajām funkcijām un uzdevumiem iegūst, sagatavo un atjaunina ģeotelpiskās informācijas pamatdatus, tai skaitā ģeotelpisko informāciju, kas ietverta topogrāfiskajos plānos un topogrāfiskajās kartēs mērogu rindas 1:250 000 – 1:2 000 ietvaros.

Vēlamies norādīt, ka saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma 9. panta pirmo daļu, nekustamā īpašuma īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs neierobežo ģeodēzisko un kartogrāfisko darbu veikšanu savā īpašumā esošajā vai pārvaldāmajā teritorijā.

Aģentūras darbiniekiem ir darba apliecības, kuras nepieciešamības gadījumā var uzrādīt. Pārvietošanās notiek tikai ar Nacionālo bruņoto spēku automašīnām, kuras var atpazīt pēc valsts reģistrācijas numura zīmēm, kas sākas ar burtiem LA.

Kartogrāfiskās informācijas atjaunināšanas ietvaros lauka apsekošanu veic kartogrāfu grupa divu darbinieku sastāvā, kuri izpilda šādus  uzdevumus:

1.  Pārbauda kartes lapas satura pilnību un precizitāti atbilstoši karšu sagatavošanas noteikumiem un situācijai apvidū.

2.  Iegūst objektu raksturlielumus, kas nav skaidri saredzami ortofotokartē, vai parādījušies dabā pēc aerofotografēšanas tos vizuāli apskatot vai uzmērot.  Objektu un to raksturlielumu mērīšana var tikt veikta ar mērlenti, tālmēru vai citiem ģeodēziskiem instrumentiem.

3. Precizē situāciju apvidū par neskaidrajām vietām un objektiem.

4.  Nepieciešamības gadījumā veic apvidus objektu fotografēšanu (var tikt izmantots bezpilota gaisa kuģis - drons).

 

Lauka apsekošanas darbi var skart jebkuru vietu novada teritorijā.

Informācija par Aģentūru atrodama interneta vietnēs www.lgia.gov.lv un http://map.lgia.gov.lv

ONKOLOĢISKO PACIENTU ATBALSTA BIEDRĪBA "DZĪVĪBAS KOKS" UZSĀKUSI INFORMATĪVO KAMPAŅU

Biedrības “Dzīvības koks” ir uzsākusi informatīvo kampaņu gan sociālajos tīklos, gan medijos, lai informētu un aicinātu

pēc iespējas plašāku mērķa grupu – pacientus un viņu tuviniekus pēc onkoloģiskas saslimšanas – piedalīties kādā no 2019.gada programmām SPĒKA AVOTS.

Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība "Dzīvības koks" nenogurstoši atkārto, ka dzīve turpinās arī PĒC vēža! Tā ir savādāka un bieži radikāli atšķirīga, jo mainās vērtības, dzīves uztvere, mērķi un prioritātes. "Dzīvības koks" veicina savstarpējo atbalstu, kad tas nepieciešams (psihosociālās rehabilitācijas programma "Spēka Avots", atbalsta grupas, mentoru kustība), kā arī nodrošina informāciju un sadarbību ar speciālistiem un sabiedriskām organizācijām, lai kopā uzlabotu veselības aprūpes un sociālās drošības sistēmu valstī.

6. UN 7. MARTĀ NOTIKS TIESU IZPILDĪTĀJU DIENAS

6. un 7. martā Tiesu izpildītāju dienās iedzīvotājiem būs iespēja saņemt bezmaksas juridiskās konsultācijas par parādnieka un piedzinēja tiesībām un pienākumiem. Konsultācijas klātienē varēs saņemt visu tiesu izpildītāju birojos visā Latvijā biroju darba laikā. Tāpat konsultācijas minētajā laikā varēs saņemt pa tālruni, zvanot uz zvērinātu tiesu izpildītāju birojiem.

 

Aicinām iedzīvotājus bezmaksas juridiskajām konsultācijām pie sev interesējošā tiesu izpildītāja pieteikties jau laikus. Visu tiesu izpildītāju biroju adrešu un tālruņu saraksts pieejams Zvērinātu tiesu izpildītāju interneta mājas lapas www.lzti.lv sadaļā – Zvērināti tiesu izpildītāji:http://www.lzti.lv/zverinati-tiesu-izpilditaji.

 

“Līdz tiesu izpildītājiem parasti nonāk lietas pēc tiesas pieņemtā lēmuma – tās visbiežāk ir visgrūtākās un bieži vien visbezcerīgākās lietas, kad labprātīgās izpildes risinājumi izsmelti. No pieredzes varam teikt, ka lietai nonākot pie tiesu izpildītāja, iesaistītajām personām ir ļoti daudz jautājumu. Vislielākās problēmas rodas gadījumos, ja puses izvairās no kontaktēšanās ar tiesu izpildītāju un neseko līdzi tiesu izpildītāju ieteikumiem. Ja parādnieks un aizskartā puse izrāda ieinteresētību un aktīvi komunicē ar tiesu izpildītāju, nereti izdodas atrast saprātīgus risinājumus, arī it kā bezcerīgās situācijās,” skaidro Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes priekšsēdētājs Andris Spore.

 

Bezmaksas konsultācijām pie zvērināta tiesu izpildītāja iespējams pieteikties gan zvanot, gan elektroniski sūtot e-pastu. Jāuzsver, ka ikvienam interesentam iespējams pieteikties pie jebkura tiesu izpildītāja. Piemēram, ja cilvēks dzīvo Liepājā, viņam nav obligāti jādodas pie tiesu izpildītāja Liepājā, bet intereses gadījumā var apmeklēt arī jebkuru tiesu izpildītāju ikvienā citā Latvijas pilsētā. Tāpat interesenti var zvanīt jebkuram tiesu izpildītājam visā Latvijas teritorijā.

 

Tiesu izpildītāju dienas ir Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes 2016. gadā aizsākta iniciatīva. To mērķis ir dot iespēju cilvēkiem bez maksas saņemt juridiskās konsultācijas, kā arī uzzināt vairāk par tiesu izpildītāju darbu Latvijā.

 

Tiesu izpildītāji ir valsts amatpersonas, kuru pienākums ir panākt tiesu spriedumu izpildi aizskartās puses, valsts un sabiedrības interesēs. Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes pienākums ir rūpēties par nozares pārstāvju profesionalitāti un publiski pārstāvēt viņu viedokli.

ŠĶIROJAM ARĪ TETRAPAKAS!

Tetrapakas ir veikalos pieejamie iepakojumi, kuros tiek iepildīts piens, kefīrs, jogurti, sula un dažādi citi šķidrumi.  Šis iepakojums sargā pārtiku no baktēriju un citu mikrobu piesārņojuma, tāpēc produkti var pavadīt plauktā vairākus mēnešus un nesabojāties. Tetrapaku sastāvā ir gan papīrs, gan alumīnijs, gan polietilēns. Visi šie materiāli ir piemēroti otrreizējai pārstrādei. Taču tetrapakas iepakojuma gadījumā tie visi ir sakausēti kopā, kas paredz īpašu pārstrādes tehnoloģiju, lai vispirms atdalītu katru no šiem materiālu veidiem, kas ir  ļoti sarežģīti.

Sākot ar 2019. gada 1. februāri SIA ,,ALAAS’’ ir atradusi iespēju nodot tetrapakas tālākai pārstrādei, līdz ar to aicina iedzīvotājus izmantot iespēju sākt šķirot tetrapakas, izmetot tās dalītās vākšanas konteinerā papīram, plastmasai un metālam!

Lai tetrapakas būtu piemērotas pārstrādei, pirms izmešanas dalītās vākšanas konteinerā tās svarīgi atdalīt no pārtikas piemaisījumiem (ja tetrapakā bija piens vai kefīrs, izskalot tā paliekas) un saplacināt, lai tās aizņemtu mazāk vietas konteinerā.

SIA ,,ALAAS’’

IZGLĪTĪBA UN KARJERA 2019

Piektdien,29.martā, Rēzeknē notiks reģionālā profesionālās un augstākās izglītības iestāžu izstāde "Izglītība un Karjera 2019", uz kuru tiek gaidīti 8.-12. klašu skolēni, kā arī citi interesenti.

Izstāde notiks Rēzeknes novada pašvaldības telpās (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 95A) no plkst.10.00 līdz 15.00. Ieeja bezmaksas.

 

Tā ir iespēja gūt informāciju par mācību iespējām, izdarīt sev piemērotākās izglītības un darba tirgū pieprasītas profesijas izvēli, tikties ar uzņēmējiem.

LATVIJĀ PAZIŅO PAR GRIPAS EPIDĒMIJU

   Informējam, ka pamatojoties uz Ministru kabineta 2006. gada 21. novembra noteikumu Nr. 948 „Noteikumi par gripas pretepidēmijas pasākumiem” (turpmāk – Noteikumi) 8.1 punktu, Slimību profilakses un kontroles centrs (turpmāk – SPKC) paziņo par gripas epidēmijas sākumu, ja vismaz vienā no gripas monitoringā iesaistītajām teritorijām pacientu skaits, kuriem ir gripa vai pamatotas aizdomas par inficēšanos ar gripu un kuri vērsušies pēc medicīniskās palīdzības nedēļas laikā pārsniedz 100 pacientu uz 100 000 iedzīvotāju.

 

   Saskaņā ar gripas un citu akūto augšējo elpceļu infekciju monitoringa datiem, 2019. gada 2. nedēļā (07.01.–13.01.) Valmierā pacientu skaits, kuri vērsušies pēc medicīniskās palīdzības ambulatorajās iestādēs gripas gadījumos pārsniedzis 100 gadījumus uz 100 000 iedzīvotājiem – 163,6 gadījumi uz 100 000 iedzīvotājiem. Arī citās gripas monitoringā iesaistītās teritorijās saslimstība ar gripu turpina pieaugt. Līdz ar to SPKC paziņo par epidēmijas sākumu2019. gada 15. janvārī un ievieto šo informāciju SPKC tīmekļa vietnē: http://www.spkc.gov.lv/

Aktuālā informācija par epidemioloģisko situāciju Latvijā un citur pasaulē, kā arī ieteikumi gripas izplatības ierobežošanai pieejami SPKC mājas lapā:https://www.spkc.gov.lv/lv/statistika-un-petijumi/infekcijas-slimibas/epidemiologijas-bileteni1/gripa-un-aaei.

 

Plašāka informācija pielikumā!

13.JANVĀRĪ GRIŠKĀNU PAGASTA SPRŪŽEVAS CIEMĀ NORISINĀJĀS HOKEJA DĪĶA HOKEJA TURNĪRS 3 PRET 3

   Kādā no janvāra sniegainajām svētdienām (13.janvārī), Griškānu pagasta Sprūževā notika vēl nebijis pasākums “Dīķa hokeja turnīrs 3 pret 3”, kurā piedalījās 4 komandas jauniešu grupā (vecumā no 14 līdz 17 gadiem), kā arī 6 komandas pieaugušo konkurencē (vecāki par 18 gadiem). Uz šo pasākumu bija ieradušās komandas no Rēzeknes novada Feimaņiem, Kaunatas, Ozolaines, Vecstrūžāniem, kā arī no Rēzeknes pilsētas, Viļāniem un Rīgas.

   Neskatoties uz diezgan nelabvēlīgajiem laika apstākļiem (sniga sniegs) un ledus kvalitāti, savstarpējā cīņa par godalgām bija ļoti sīva abās vecuma grupās. Kā pirmie kāpa uz ledus jauniešu komandas un savā starpā sacentās komandas no Griškānu pagasta Sprūževas ciema (komanda “Sprūževa team”) un Kaunatas pagasta (komanda “Kaunatys jaunīši”) un ar rezultātu 1:0 uzvaru svinēja jaunieši no Kaunatas pagasta. Kā nākamie spēlē iesaistījās komandas “OzO” no Ozolaines pagasta un Feimaņu pagasta jauniešu komanda un pārliecinošu uzvaru ar rezultātu 3:0 svinēja komanda no Feimaņiem. Beidzoties 3 spēļu apļiem kopvērtējumā uzvarēja komanda no Feimaņiem, otro vietu ieguva Kaunatas jaunieši un 3. vietu ieņēma komanda “OzO” no Ozolaines pagasta. Beidzoties jauniešu turnīram pienāca kārta kāpt uz ledus īstiem vīriem. Pēc ledus sakopšanas kā pirmie pieaugušo turnīru iesāka komandas HK “Ritiņi” un “Feimaņi” un šajā duelī uzvaru ar rezultātu 3:1 izcīnīja HK “Ritiņu” komanda. Pēc šīs spēles uz ledus parādījās komandas “Krendzeļi” no Vecstrūžāniem un “Unizone” no Rēzeknes. Visnotaļ spraigā cīņā abas komandas nospēlēja neizšķirti 2:2 un katra no komandām ieguva 1 punktu. Savukārt, kā trešais komandu pāris parādījās komandas no Rīgas (HK “SKM”) un Viļāniem. Ar rezultātu 2:0 uzvaru svinēja komanda HK “SKM” no Rīgas. Nospēlējot pirmo spēļu apli no turnīra izstājās komanda Viļāni, taču tas nepasliktināja komandu konkurenci un pēc 4 spēļu apļiem bija iespējams noteikt komandas, kuras iegūs godalgotās vietas. Jāatzīst, ka rezultāti bija ļoti blīvi un vietu sadalījums izšķīrās pēc savstarpējo spēļu iznākumiem. Arī pieaugušo konkurencē pirmo vietu ieguva komanda no Feimaņiem, savukārt 2. vietu izcīnīja komanda no Rēzeknes ar nosaukumu “Unizone”, taču 3. vieta pienācās komandai no Rīgas ar nosaukumu HK “SKM”. Dalīto 4. vietu ieguva komandas “Krendzeļi” un HK “Ritiņi”.

 

  Patiesi liels prieks par to, ka jau pirmajā Griškānu pagasta dīķa hokeja turnīrā pieteicās tik daudz komandu un tas ļauj cerēt, ka šāda veida turnīrs kļūs par tradīciju un piesaistīs arvien vairāk hokeja entuziastu.

Igors Isupovs
/Griškānu pagasta dīķa hokeja turnīra 3 pret 3 organizators/

GRIŠKĀNU PAGASTA DĪĶA HOKEJA TURNĪRS 3 PRET 3

Lieliskas ziņas no Griškānu pagasta jauniešiem!

13.janvārī Sprūževas ciemā plkst. 11.00 pirmo reizi Griškānu pagastā notiks GRIŠKĀNU PAGASTA DĪĶA HOKEJA TURNĪRS 3 PRET 3!

Vecuma grupas: 14-17 un 18+. Gadījumā, ja kādā no vecuma grupām ir nepietiekošs komandu vai spēlētāju skaits, tad vecuma grupas tiek apvienotas kopā.

Pasākuma galvenā ideja ir popularizēt hokeju un aktīvi, jautri pavadīt svētdienas dienu. Tiekamies laukumā! P.S. Pieteikt komandas ir iespējams līdz 11/01/2019 pa tālruni 25669972 vai e-pastu: igors.isupovs@inbox.lv

NO 2019. GADA 1. JANVĀRA BŪS OBLIGĀTA BŪVNIECĪBAS ELEKTRONISKĀS SISTĒMAS LIETOŠANA

Latvijā tiek ieviesta būvniecības ieceres elektroniskā iesniegšana un saskaņošana. Tas nozīmē ne tikai papīra dokumentu aizstāšanu, bet arī procesa paātrināšanu, jo Būvniecības informācijas sistēmā izveidotajā platformā iespējamas visas nepieciešamās darbības, lai nokārtotu saskaņojumus un saņemtu atļauju būvdarbu veikšanai.

 

Digitālā platforma paredzēta būves pārraudzībai visā tās dzīves ciklā. Digitalizēta būvniecības procesa un ēkas ekspluatācijas uzraudzība.

 

Jebkurš iedzīvotājs, kurš vēlēsies uzsākt jebkādu būvniecības ieceri – pārbūvēt savu māju vai remontēt savu dzīvokli, vai arī uzņēmējs, kurš vēlas īstenot investīciju projektu, realizēt kādu būvniecības ieceri, būvniecības ieceres dokumentācijas iesniegšanu, saskaņošanu varēs veikt attālināti. Būvniecības digitālā platforma nodrošina savienojumu visiem būvniecības procesa dalībniekiem, vai tie būtu būvniecības pasūtītāji vai būvprojekta īpašnieki, arhitekti, būvinženieri, būvvaldes, dažādu komunikāciju turētāji.

 

Kopš 2018. gada jūlija Būvniecības informācijas sistēmu (BIS) www.bis.gov.lv funkcionalitāte – būvniecības ieceres e-saskaņošana – rada iespēju iesniegt būvniecības ieceres dokumentus elektroniski, tādējādi atvieglojot šo procesu gan projektēšanas nozares uzņēmējiem, gan arī iedzīvotājiem.

 

Elektroniskās sistēmas lietošana obligāta būs no 2019. gada 1. janvāra, kad visiem būvniecības dalībniekiem dokumenti būs jāievada elektroniski.

 

Sistēmā darbosies arī arhīva funkcija. Dokumenti par būvniecības projektu saglabāsies un krāsies sistēmā, līdz ar to lietotājiem būs pieeja visai informācijai no būvvaldēm, institūciju saskaņojumiem.

 

Būvniecības informācijas sistēma sadarbosies ar 15 citām valdības sistēmām – zemesgrāmatu un citām, kuru informācija, piemēram, datubāzu kartogrāfiskie materiāli, nepieciešama, lai saņemtu būvatļauju.

 

Lai uzsāktu izmantot sistēmu, ikviens iedzīvotājs var ieiet vietnē www.bis.gov.lv. Augšējā kreisajā stūrī ir norāde “Būvniecības darba vieta”, kurā var pieslēgties savam kontam. Autorizēties iespējams ar jebkuru rīku, ko piedāvā portāls “Latvija.lv” (internetbanka, e-paraksts).

 

Ja būvniecības process nosaka, ka ir nepieciešams piesaistīt speciālistu, piemēram, projekta izstrādei, arī šādu pilnvarojumu iespējams sniegt sistēmā.

Ja cilvēks nezina, kādi iesniegumi nepieciešami, sistēmā ir izstrādāts vednis. Atbildot uz tajā uzdotajiem jautājumiem, ar vedņa palīdzību nonāksiet līdz atbilstošajai iesnieguma veidlapai.

 

Visa komunikācija notiks sistēmā, kurā lietotājs varēs sekot līdzi, kurā stadijā pašreiz ir viņa būvniecības lieta. Vai tā ir izskatīšanā, vai varbūt ir saņemts kāds paziņojums no būvvaldes vai no tehnisko noteikumu izdevējiem.

 

Būvvalde strādās kā izglītojoša, konsultējoša, kontrolējoša iestāde.

 

2015. gada 28. jūlija noteikumi Nr. 438 “Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi” nosaka dokumentu iesniegšanas kārtību, saturu un tajā iekļautās informācijas aprites kārtību.

 

Seminārs projektētājiem un ieceres ierosinātājiem par Būvniecības informācijas sistēmas uzlaboto funkcionalitāti “Būvniecības ieceru un būvprojektu izskatīšana un saskaņošana”

Inga Aleksandroviča, Rēzeknes novada pašvaldības Būvvaldes vadītāja

NESKATOTIES UZ DRN PAR SADZĪVES ATKRITUMU APGLABĀŠANU POLIGONĀ 2019.GADĀ PIEAUGUMU PAR 31,00 EUR/T SALĪDZINOT AR 2016.GADU, SADZĪVES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS TARIFS NO 01.02.2019. PIEAUG TIKAI PAR 2,27 EUR/M³ (BEZ PVN)

SIA “ALAAS” informē, ka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija 2018.gada 28.jūnijā apstiprināja SIA “ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu 2019.gadā - 54,25 EUR/t (bez PVN) (tai skaitā dabas resursa nodoklis – 43,00 EUR/t).

 

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa – 10,73 EUR/m³ bez PVN nav mainīta kopš 2016.gada, kad dabas resursa nodoklis (turpmāk – DRN) bija 12 EUR/t. No 2019.gada DRN par sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā būs 43 EUR/t. DRN likme salīdzinot ar 2016.gadu pieaugs par 31,00 EUR (bez PVN).

 

Lai mazinātu DRN likmes pieauguma ietekmi uz katra iedzīvotāja ikmēneša maksājumiem, uzņēmums jau vairākus gadus aktīvi nodarbojas ar atkritumu šķirošanu: uzbūvēta šķirošanas līnija, iegādāti un uzstādīti šķiroto atkritumu uzkrāšanas konteineri, apkalpošanas zonā darbojas vairāki atkritumu dalītās savākšanas punkti un laukumi, tiek rīkotas akcijas un dažādi izglītošanas pasākumi, bet maksimālais sasniegums ir iespējams tikai tad, kad iedzīvotāji pirms atkritumu izmešanas veic atkritumu šķirošanu. Atgādinām, ka pārstrādei derīgie materiāli netiek apglabāti un tiek izvesti bez maksas.

             

SIA “ALAAS” informē, ka Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes, Ciblas, Kārsavas un Viļānu novadu pašvaldību administratīvajās teritorijās no 2019.gada 1.februāra vienotā nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa būs 13,00 EUR/m³ bez PVN, kopā ar pievienotās vērtības nodokli 21% - 15,73 EUR/m³.

 

Piemēram, privātmāju īpašniekiem, kas izmanto konteineru ar tilpumu 0,24 m³, maksa par 1(vienu) izvešanas reizi palielinās no EUR 3,12  uz EUR 3,78 ar PVN.

AICINĀM IZVIRZĪT LATGALES IEDZĪVOTĀJUS "LATGALES GADA BALVAI 2018"

2019.gada 26.janvārī Preiļu novada kultūras centrā (Raiņa bulvārī 28) notiks piektā Latgales Gada balvas pasniegšanas ceremonija, kuru organizē biedrība “Asmu Latgalīts”.

Iepriekšējos gados mēs saņēmām daudz pieteikumu no visas Latgales par cilvēkiem, kuri sekmē Latgales izaugsmi. Katra balvu pasniegšanas ceremonija izvēršas par krāšņu pasākumu, kurā aktīvi piedalās Latgales iedzīvotāji. Komisija izvirzīja 8 Latgales iedzīvotājus, kurus mēs īpaši sveicām pasniegšanas ceremonijā. Mēs cenšamies, lai katrs no pretendentiem justos kā svētkos, jo šī ceremonija tiek veltīta tieši viņiem. Šogad par godu Latvijas simtgadei, tika izveidota vēl viena nominācija ‘’Latgales simtgadnieks’’, lai godinātu tos cilvēkus, kuri dzimuši kopā ar mūsu valsti.

Biedrība “Asmu Latgalīts” nolēma apbalvot labākos Latgales iedzīvotājus, kuri ar savu rīcību sekmē Latgales reģiona izaugsmi un kalpo par piemēru pārējiem. Līdz 14. janvārim tiek pieņemti pieteikumi no visiem Latgales nostūriem 8 nominācijās:


1. Latgales gada labākais lauksaimnieks “Savas zemes saimnieks”;
2. Latgales gada aktīvākais jaunietis; 
3. Latgales gada ģimene;
4. Latgales gada varonis;
5. Latgales gada uzņēmējs “Par ieguldījumu Latgales tautsaimniecības izaugsmē”;
6. Latgales gada aktīvākais seniors; 
7. Latgales gada sirds cilvēks (cilvēks, kurš ar savu darbu, tēlu vai piemēru iedvesmo citus);

8. Latgales simtgadnieks (nominācija izveidota par godu Latvijas simtgadei, lai atsevišķi godinātu Latgales iedzīvotājus, kuri dzimuši kopā ar mūsu valsti).

 

Aicinām Jūs visus iesniegt pieteikumus līdz 14. janvārim. Sīkākai informācijai Jūs varat vērsties pie Gunitas Vanagas, zvanot +(371) 20231327 vai rakstot asmulatgalits@gmail.com. Informāciju var meklēt arī Asmu Latgalīts Facebook lapā www.facebook.com/asmulatgalits

LEJUPIELĀDĒT NOLIKUMU

LEJUPIELĀDĒT PIETEIKUMA ANKETU

30.DECEMBRĪ GRIŠKĀNU PAGASTA KULTŪRAS NAMĀ NOTIKS JAUNGADA ATPŪTAS VAKARS

30.decembrī plkst.20.00 Griškānu pagasta Kultūras namā notiks jaungada atpūtas vakars "Cūku būšana".

Jums būs iespēja jautri pacūkoties – izkviekties no sirds, pakratīt speķīti diskoritmos, izmēģināt cūkas laimi konkursos un sastrādāt dažādas cūcības.

GALDIŅU IEPRIEKŠPIETEIKŠANA PA TĀLRUNI: 28326029

29.DECEMBRĪ PLKST. 15.00 GRIŠKĀNU PAGASTA KULTŪRAS NAMĀ NOTIKS TEĀTRA IZRĀDE BĒRNIEM "SALAVEČA KĻŪDA"

29.decembrī plkst. 15.00 Griškānu pagasta Kultūras namā notiks teātra izrāde bērniem "SALAVEČA KĻŪDA". Informācija par dāvanām bērniem pa tālr.64640431

GRIŠKĀNU PAGASTA PĀRVALDES PAZIŅO PAR IZMAIŅĀM NORĒĶINU KONTOS

Rēzeknes novada pašvaldības Griškānu pagasta pārvalde paziņo, ka saskaņā ar 2018.gada 18.oktobra Rēzeknes novada domes lēmumu “Par Rēzeknes novada pašvaldības pagasta pārvalžu reorganizāciju” ar 2019.gada 1.janvāri reorganizācijas rezultātā tika izveidota:

       Rēzeknes novada pašvaldības  iestādes “Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienība Griškānu pagasta pārvalde  ar vienoto registrācijas Nr.40900027411,  Centrālā iela  27, Sprūževa, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4641.

       Vēršam uzmanību, ka   2018.gada 21. decembrī tiks slēgts Griškānu pagasta pārvaldes esošais norēķinu konts LV68PARX009380040001, no 2019.gada 01.janvāra  norēķiniem ar pašvaldību  lūgums izmantot jaunu pašvaldības nosaukumu, reģistrācijas Nr. 40900027411 un  AS  SWEDBANK norēķinu kontu LV84HABA0551046070789.

SIA “RĒZEKNES GAĻAS KOMBINĀTS" AICINA DARBĀ

SIA “Rēzeknes gaļas kombināts”, lai aizpildītu brīvās darba vietas, nodrošina transportu no dzīves vietas līdz darba vietai. Ja pagastā ir vismaz 7 cilvēki, kuri vēlas strādāt RGK un atbilst darbadevēja prasībām, bet vienīgais iemesls, kāpēc neuzsāk darba attiecības ir darba vietas sasniedzamība, tad darba devējs apņemas vest ar mikroautobusu uz darbu un no darba.

Vairāk info: 

Iveta Sandore

nodarbinātības organizatore

NVA Rēzeknes filiāle

Atbrīvošanas aleja 155, Rēzekne

tālrunis:64607807; 26608491

e-pasts: Iveta.Sandore@nva.gov.lv

“ASMU LATGALĪTS” GAIDA PIETEIKUMUS NO LATGALIEŠIEM

2019.gada 26. janvārī Preiļu novada kultūras centrā (Raiņa bulvārī 28) notiks piektā Latgales Gada balvas pasniegšanas ceremonija, kuru organizē biedrība “Asmu Latgalīts”.

Iepriekšējos gados mēs saņēmām daudz pieteikumu no visas Latgales par cilvēkiem, kuri sekmē Latgales izaugsmi. Katra balvu pasniegšanas ceremonija izvēršas par krāšņu pasākumu, kurā aktīvi piedalās Latgales iedzīvotāji. Komisija izvirzīja 8 Latgales iedzīvotājus, kurus mēs īpaši sveicām pasniegšanas ceremonijā. Mēs cenšamies, lai katrs no pretendentiem justos kā svētkos, jo šī ceremonija tiek veltīta tieši viņiem. Šogad par godu Latvijas simtgadei, tika izveidota vēl viena nominācija ‘’Latgales simtgadnieks’’, lai godinātu tos cilvēkus, kuri dzimuši kopā ar mūsu valsti.

Biedrība “Asmu Latgalīts” nolēma apbalvot labākos Latgales iedzīvotājus, kuri ar savu rīcību sekmē Latgales reģiona izaugsmi un kalpo par piemēru pārējiem. Līdz 10. janvārim tiek pieņemti pieteikumi no visiem Latgales nostūriem 8 nominācijās - Latgales gada labākais lauksaimnieks, Latgales gada aktīvākais jaunietis, Latgales gada ģimene, Latgales gada varonis, Latgales gada uzņēmējs, Latgales gada aktīvākais seniors, Latgales gada sirds cilvēks un Latgales simtgadnieks. Pieteikumus vērtēs komisija. Pasākuma laikā notiks apbalvošana, kā arī Latgalē pazīstamu mākslinieku koncerts par godu mūsu nominantiem. Pēc apbalvošanas ir paredzēts arī svētku cienasts. Pasākumu atbalsta daudzas Latgales pašvaldības un uzņēmumi, kuri darbojas Latgalē.

Aicinām Jūs visus iesniegt pieteikumus līdz 10. janvārim. Sīkākai informācijai Jūs varat vērsties pie Gunitas Vanagas, zvanot +(371) 20231327 vai rakstot asmulatgalits@gmail.com. Informāciju var meklēt arī Asmu Latgalīts Facebook lapā www.facebook.com/asmulatgalits.

14.DECEMBRĪ PLKST. 18.00 GRIŠKĀNU PAGASTA KULTŪRAS NAMĀ NOTIKS IKGADĒJS PASĀKUMS "TALANTU PARĀDE"!

Lieliskas ziņas! 14.decembrī plkst. 18.00 Griškānu pagasta Kultūŗas namās notiks ikgadējs pasākums "Talantu parāde". Ja Tev ir vēlmes izpausties un atrādīt savu talantu, ja Tu dziedi, dejo, spēlē teātri vai arī Tev ir arī kāds cits talants, kuru pēc Taviem uzskatiem novērtēs publika?! Piesakies un piedalies "Talantu parādē"

Pieteikšanās kontakti un papildus info: 
Ināra Daugule 28326029
inara.daugule@rezeknesnovads.lv

LATVIJAS FINIERA FONDS ILGTSPĒJĪGAI ATTĪSTĪBAI MEKLĒ ENERĢISKU SPORTA CENTRA „SARKAŅKALNS” SLĒPOŠANAS TRASES ADMINISTRATORU!

VAKANCE: Slēpošanas trases administrators

VAKANCES BEIGU TERMIŅŠ:  2018. gada 7. decembris

 

 

GALVENIE PIENĀKUMI:

 • Apmeklētāju instruēšana un informēšana par drošības noteikumiem trasēs;

 • Slēpošanas trašu uzraudzība (pārraudzīt drošību trasēs, informēt un konsultēt apmeklētājus);

 • Inventāra uzraudzība (trases inventāra pārbaude, slēpju komplektu uzskaite, stāvokļa novērtēšana, atjaunošanas izdevumu plānošana);

 • Slēpošanas trases sagatavošana apmeklētāju lietošanai;

 • Biļešu iekasēšana un abonementu izsniegšana, darbs ar kases aparātu, ieņēmumu uzskaite;

 • Līdzdalība ziemas sporta pasākumu organizēšanā un popularizēšanā.

 

VĒLAMĀS PRASMES PRETENDENTAM: 

 • Izglītība sporta, vadības, kultūras, komunikācijas vai šīm jomām radniecīgā specialitātē;

 • Zināšanas, prasmes un pieredze ziemas sportā;

 • Praktiskas iemaņas darbam ar slēpošanas trašu inventāru;

 • Teicamas organizatoriskās un sadarbības prasmes;

 • Atvērtība jaunu prasmju apgūšanai, sistemātiska domāšana, pozitīva attieksme pret inovācijām, mērķtiecība, precizitāte, disciplinētība, augsta atbildības sajūta, spēja noteikt prioritātes, organizēt un plānot darbu;

 • Valsts valodas zināšanas, krievu un angļu valodas pamatzināšanas.​

​​

PIEDĀVĀJAM: 

 • dinamisku darba ikdienu;

 • bezmaksas trases izmantošanu;

 • taisnīgu atlīdzību par darbu.

 

DARBA VEIDS: 

 • Pilna slodze, darbs maiņās, darba dienās – no plkst. 17:00 - 21:00, sestdienās un svētdienās – no plkst. 10:00 – 18:00.

 

CV jāiesūta līdz 2018. gada 7.decembrim uz e-pastu sarkankalns@finieris.lv!

VUGD: ŠOGAD IR PIEAUDZIS AR APKURES IEKĀRTU NEPAREIZU EKSPLUATĀCIJU, BOJĀJUMU UN TO NEPAREIZU IZBŪVI SAISTĪTAJOS UGUNSGRĒKOS BOJĀGĀJUŠO SKAITS

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) apkopotā informācija liecina, ka šogad ir pieaudzis ar apkures iekārtu nepareizu ekspluatāciju, bojājumu un to nepareizu izbūvi saistītajos ugunsgrēkos bojāgājušo skaits. Ja 2017.gadā ar apkuri saistītos ugunsgrēkos gāja bojā 18% no visiem bojāgājušajiem, tad šogad jau – 21%.

VUGD statistika liecina, ka šogad kopumā ugunsgrēkos dzīvību zaudējuši 67 cilvēki. Šiem traģiskajiem ar apkuri saistītajiem notikumiem raksturīgs tas, ka gandrīz visi bojāgājušie bija pensijas vecumā un ugunsgrēki lielākoties izcēlušies vēlā pēcpusdienā un vakarā, kad cilvēki virtuvē uz plīts gatavo vakariņas vai arī silda māju pirms došanās gulēt.

Apkures iekārtas bojājuma, nepareizas izbūves vai ekspluatācijas noteikumu pārkāpumu dēļ katru gadu izceļas gandrīz desmitā daļa no ugunsgrēkiem. Papildus tam, vairāk nekā 500 gadījumos ugunsdzēsēji glābēji dodas uz dūmvados degošiem sodrējiem. Ņemot vērā to, ka novembra beigās tiek prognozēta gaisa temperatūras pazemināšanās, kad tradicionāli pieaug ar apkuri saistīto ugunsgrēku skaits, VUGD aicina iedzīvotājus rūpīgi izvērtēt savu apkures ierīču tehnisko stāvokli un to lietošanas paradumus.

 

Jānovērtē apkures iekārtu tehniskais stāvoklis un jāveic dūmvadu tīrīšana!

Ja pirms apkures sezonas sākuma nav veikta dūmvadu tīrīšana, tad to nepieciešams izdarīt apkures sezonas laikā, lai dūmvadā nenotiktu degšana. Degošie sodrēji rada augstu temperatūru, kas dūmenī var radīt plaisas, kā rezultātā karstuma un liesmu ietekmē var aizdegties ēkas konstrukcijas. Iedzīvotājiem jāņem vērā, ka privātmāju īpašnieki paši var veikt dūmvadu tīrīšanu, ja ir tam nepieciešamās zināšanas un aprīkojums.

Lai izvairītos no nelaimes un varētu droši uzturēt siltumu, kurinot malkas, gāzes vai cita veida apkures ierīci, reizi piecos gados jāapseko dūmvadu, dūmeju un dūmkanālu tehniskais stāvoklis. To drīkst veikt atbilstoši sertificēti speciālisti.

Lietojot malkas plīti, jāatceras, ka plītis laika gaitā nolietojas – var izdegt cepeškrāsns metāla apšuvums un plīts virsmā parādīties spraugas. Lai novērstu to, ka liesmas un dzirksteles pa plīts spraugām nokļūst uz degtspējīgiem priekšmetiem, tām periodiski nepieciešama atjaunošana, rūpīgi aizsmērējot radušās plaisas, savlaikus nomainot izdegušo cepeškrāsni un nostiprinot durtiņas.

Jāievēro drošas apkures ierīču lietošanas noteikumi:

 • aizliegts novietot kurināmo un citus degtspējīgus materiālus kurtuves atveres priekšā tuvāk par 1.2 metriem;

 • nedrīkst atstāt bez uzraudzības degošas apkures ierīces, ja to neatļauj tehniskās ekspluatācijas noteikumi;

 • uz apkures ierīcēm novietoti degtspējīgi priekšmeti un materiāli (drēbes, apavi, dvieļi utt.), sakarstot var aizdegties un izraisīt ugunsgrēku;

 • krāsnis un plītis atļauts kurināt ar malku, kuras garums nepārsniedz kurtuves izmērus;

 • ieteicams krāsni iekurināt vairākas reizes dienā nevis to pārkurināt;

 • cietā kurināmā krāsns, piemēram, virtuves plīts, kurtuves priekšā degtspējīga materiāla grīda ir jāpārklāj ar nedegošu loksni, piemēram, skārdu, lai nodrošinātu to, ka no krāsns izkritušas ogles vai dzirksteles neizraisa ugunsgrēku;

 • bojātu apkures iekārtu un dūmvadu lietošanas rezultātā var izcelties ugunsgrēks.

 

Dūmu detektora ierīkošana samazina bojāgājušo skaitu!

Ņemot vērā to, ka lielākā daļa no ugunsgrēkos bojāgājušajiem nosmok dūmos nevis sadeg, VUGD aicina iedzīvotājos savos mājokļos uzstādīt dūmu detektorus, kas ar spalgas skaņas signāla palīdzību brīdina par mājoklī izveidojušos sadūmojumu.

Dūmu detektorus var iegādāties jebkurā mājsaimniecības preču veikalā. Tā izmaksas atšķiras no papildus funkciju klāsta, bet vidēji to cena nepārsniedz 10 eiro. Dūmu detektorus var uzstādīt gandrīz jebkurš cilvēks, jo nepieciešams sienā vai griestos izurbt pāris caurumus un ar skrūvju palīdzību piestiprināt dūmu detektora korpusu. Visa nepieciešamā informācija ir norādīta lietošanas instrukcijā.

VUGD aicina iedzīvotājus parūpēties par sava mājokļa drošību, lai aukstajā laikā apkures ierīces varētu darbināt droši, neuztraucoties par iespējamo ugunsnelaimi!

NO 26.DECEMBRA NOTIKS RĒZEKNES NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2019-2025.GADAM PROJEKTA PUBLISKĀ APSPRIEŠANA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRIŠKĀNU PAGASTĀ NOTIKS SKRIEŠANAS/SLĒPOŠANAS NODARBĪBU CIKLS

Projekta "Dzīvo veselīgi!"  ietvaros Griškānu pagasta Sprūževas ciemā (pie Griškānu pagasta Kultūras Nama)
paredzēts skriešanas/slēpošanas nodarbību cikls.

Aicinām piedalīties visus interesentus. Nodarbības ir bezmaksas.


Nodarbību grafiks: 

25.11.2018
02.12.2018
09.12.2018

16.12.2018

Plkst. 11:00-13:00

Informācija pa tālruni: 26466734

DAUDZ LAIMES, LATVIJA!

Šo pašu svētāko
Tu neaizmirsti:
vai celies debesīs,
vai jūras dzīlēs nirsti,
vai draugu pulkā
dali savu prieku,
vai viens pats satiecies
ar pretinieku -
Tu esi Latvija!
/Ojārs Vācietis/

LATVIJAS SIMTGADEI VELTĪTS PASĀKUMS GRIŠKĀNU PAGASTĀ NOTIKS 16.NOVEMBRĪ